Bài thu hoạch

Đáp án thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Tuần 8

Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” đã được đăng tải trên cổng thông tin http://thongtintuyengiaogialai.vn/. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu 75 năm đảng bộ tỉnh Gia Lai, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Đáp án cuộc thi 90 năm Đảng bộ Thanh Hoá Tuần 11
  • Đáp án VCNET tuần 12 tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020

1. Đáp án thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai Tuần 8

1. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Bạn Đang Xem: Đáp án thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Tuần 8

a. Ngày 03 – 02 – 2008.
b. Ngày 04 – 02 – 2008.
c. Ngày 02 – 9 – 2008.

2. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững” là nội dung chủ đề Đại hội lần thứ mấy của tỉnh?

a. Đại hội lần thứ XIII.
b. Đại hội lần thứ XIV.✅
c. Đại hội lần thứ XV.

3. Hãy cho biết mục tiêu: “…Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, được thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

a. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 – 11 – 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
b. Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 14 – 5 – 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).
c. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 – 6 – 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).✅

4. Hãy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XII?

a. 6 nhiệm vụ trọng tâm.✅
b. 8 nhiệm vụ trọng tâm.
c. 9 nhiệm vụ trọng tâm.

5. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 – 10 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã chỉ ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ?

a. 21 biểu hiện.
b. 24 biểu hiện.
c. 27 biểu hiện.✅

6. “Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình”. Hãy cho biết hành vi trên được trích trong quy định nào sau đây?

a. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 – 6 – 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
b. Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 – 12 – 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.
c. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 – 9 – 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.✅

2. Đáp án thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai Tuần 7

1. Hãy cho biết nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta là gì?

a. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội.

b. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình KT-XH, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh CNH XHCN trong chặng đường tiếp theo.

c. Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo.

2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) đã xác định nền kinh tế hàng hóa của nước ta gồm bao nhiêu thành phần? Gồm những thành phần nào?

a. Có 3 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế tư bản tư nhân.

b. Có 4 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư bản tư nhân.

c. Có 5 thành phần kinh tế, gồm: Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước.

3. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy xác định cơ cấu kinh tế của tỉnh trong những năm đầu đổi mới là nông – lâm – công nghiệp?

a. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 1986 – 1991.

b. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 1991 – 1996.

c. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 1996 – 2000.

4. Hãy cho biết công trình chính của Nhà máy thủy điện Ia Ly được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 08/5/1989.

b. Ngày 04/11/1993.

c. Ngày 25/12/1994.

5. Tại buổi lễ khánh thành thông đường 18 nối Pleiku – Kon Tum với Atôpơ (Lào) do tỉnh Gia Lai – Kon Tum giúp bạn xây dựng, một đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu “…Không phải chúng ta chỉ giúp nhau xây dựng một con đường, xây dựng bệnh viện, đưa đến hạt muối nghĩa tình của các đồng chí, mà đó còn thể hiện mối tình giai cấp sâu sắc giữa hai đảng, hai dân tộc trước sau như một, thắng lợi đó không ai có thể phá vỡ được…” Hãy cho biết lời phát biểu trên là của đồng chí nào sau đây?

a. Đồng chí Pheoxâynhavông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ.

b. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum.

c. Đồng chí Y Một, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum.

6. Hãy cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?

a. Ngày 10/01-1995.

b. Ngày 26/10/2006.

c. Ngày 11/01/2007.

3. Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai Tuần 6

1. Hãy cho biết Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ mấy?

a. Kỳ họp thứ nhất, ngày từ ngày 24/6 đến 3/7/1976.

b. Kỳ họp thứ hai, từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/1977.

c. Kỳ họp thứ ba, từ ngày 20/12 đến ngày 28/12/1977.

2. Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm tha thiết của Nhân dân các dân tộc Gia Lai – Kon Tum đối với Bác Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum đã ra Nghị quyết về xây dựng Nhà trưng bày hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết đó là Nghị quyết nào?

a. Nghị quyết số 58, ngày 04/02/1981.

b. Nghị quyết số 58, ngày 05/02/1981.

c. Nghị quyết số 58, ngày 06/02/1981.

Xem Thêm : Đáp án giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ lớp 5 năm 2021-2022

3. Sau ngày giải phóng năm 1975, toàn tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu đảng bộ huyện, thị xã và bao nhiêu đảng bộ xã, phường?

a. 9 đảng bộ huyện, thị xã và 147 đảng bộ xã, phường.

b. 10 đảng bộ huyện, thị xã và 157 đảng bộ xã, phường.

c.11 đảng bộ huyện, thị xã và 163 đảng bộ xã, phường.

4. Hãy cho biết quân, dân và cán bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

a. Năm 1985.

b. Năm 1986.

c. Năm 1987.

5. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 – 1986) xác định cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội là gì?

a. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

b. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ.

c. Đảng quản lý, Nhà nước lãnh đạo, Nhân dân làm chủ.

6. “Ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm, công nghiệp, trước hết là phát triển sản xuất…” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội được Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong 3 đáp án sau để điền vào dấu “…”

a. Nông nghiệp toàn diện.

b. Nông, lâm, công nghiệp toàn diện.

c. Nông, công nghiệp toàn diện

4. Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai tuần 5

1. Hãy cho biết Chiến dịch Tây Nguyên mở màn vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 03/3/1975

b. Ngày 04/3/1975.

c. Ngày 07/3/1975.

2. Sau khi hợp nhất vào tháng 11/1975, tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu huyện, thị xã? đồng chí nào được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy?

a. 2 thị xã; 6 huyện; đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. 2 thị xã; 7 huyện; đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. 2 thị xã; 8 huyện; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) làm Bí thư Tỉnh ủy.

3. Hãy cho biết Đại hội Đảng lần thứ mấy đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức vụ Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm?

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (từ ngày 05 đến ngày 10/9/1960).

b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976).

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982).

4. “Trước mắt và lâu dài việc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng của tỉnh ta đều có mối liên hệ với hai tỉnh bạn, nhằm tạo thế mạnh chung để bảo vệ và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ mấy? Tên của hai tỉnh bạn là gì?

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VI; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

b. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VII; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

c. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ IX; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

5. Hãy cho biết Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư có nội dung cơ bản về vấn đề gì?

a. Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp.

b. Về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước.

c. Về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh.

6. Hãy cho biết sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, Khu 9 của tỉnh Gia Lai và Kon Tum được đổi tên gọi là gì?

a. Huyện Chư Prông.

b. Huyện Chư Păh.

c. Thị xã Pleiku.

5. Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai tuần 4

1. Tháng 5-1964, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên (lấy mật danh B3). Hãy cho biết địa bàn hoạt động chủ yếu của B3 gồm những tỉnh nào?

a. Tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk.

b. Tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

c. Tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk.

2. “Tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; ra sức đẩy mạnh phong trào thị xã, thị trấn và vùng người Kinh; chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa ở thị xã, thị trấn, giải phóng vùng nông thôn còn lại, nhằm tạo một bước ngoặt mới trong so sánh lực lượng có lợi cho ta, làm cơ sở để xốc tới giành một bước thắng lợi quyết định” là nhiệm vụ được xác định tại kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ mấy?

Xem Thêm : Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm trường học

a. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ II (tháng 7/ 1965).

b. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ III (tháng 8/1969).

c. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ IV ( tháng 9/1971).

3. Hãy cho biết câu nói sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”, được Người nói tại sự kiện nào, vào thời gian nào?

a. Phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa III; ngày 20/5/1968.

b. Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968.

c. Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; ngày 03/11/1968.

4. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ III được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Đại hội đã bầu đồng chí nào làm Bí thư Tỉnh ủy?

a. Ngày 5/8/1969; bầu đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. Ngày 5/9/1969; bầu đồng chí Phạm Xong (Hồng) làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. Ngày 5/10/1969; bầu đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) làm Bí thư Tỉnh ủy.

5. Ngày 06/6/1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân triệu tập tại khu rừng Tà Nốt – Tà Đạt (Tân Biên, Tây Ninh), Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 7 Bộ trưởng. Hãy cho biết ai giữ chức Chủ tịch Chính phủ?

a. Đồng chí Phùng Văn Cung.

b. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

c. Đồng chí Nguyễn Văn Kiết.

6. “Tiếp tục đẩy mạnh ba mũi giáp công, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm tấn công địch liên tục, quyết liệt, đều khắp nhằm đánh bại thêm một bước kế hoạch bình định của địch”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ bao nhiêu?

a. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II.

b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III.

c. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV.

Dự đoán số người tham gia: Các bạn tự đưa ra 1 con số bất kỳ để dự đoán số người tham gia, nhưng theo như con số thông kê cho thấy Kỳ thi thứ ba có 7.640 lượt người tham gia dự thi, Kỳ thi thứ hai có 16.852 lượt người tham gia dự thi.

6. Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai tuần 1

Kỳ 1 từ 09 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2020, kết thúc lúc 17 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

1. Hãy cho biết ngay sau khi về nước, nơi đầu tiên Bác Hồ sống và hoạt động cách mạng là địa phương nào? Và bí danh của Bác Hồ lúc này là gì?

a. Hang Cốc Bó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; với bí danh Già Thu.

b. Thôn Khuổi Nậm, xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, với bí danh Ông Ké.

c. Thôn Tiền Phong, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang; với bí danh Hồ Chí Minh.

2. Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? Do ai làm Bí thư Chi bộ?

a. Ngày 01/10/1945; tại Thị xã Pleiku; đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư Chi bộ.

b. Ngày 01/11/1945; tại Thị trấn An Khê; đồng chí Nguyễn Bá Hòe làm Bí thư Chi bộ.

c. Ngày 01/12/1945; tại Huyện Cheo Reo; đồng chí Trần Ren làm Bí thư Chi bộ.

3. Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai (còn gọi là Đảng bộ Tây Sơn) được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ban Chấp hành lâm thời có bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Tây Sơn?

a. Ngày 10/10/1945; Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí; do đồng chí Nguyễn Xuân làm Bí thư.

b. Ngày 10/11/1945; Ban Chấp hành gồm 4 đồng chí; do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư.

c. Ngày 10/12/1945; Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí; do đồng chí Phan Thêm làm Bí thư.

4. Hãy cho biết đoạn văn bản dưới đây được trích trong tài liệu nào của Đảng năm 1941: “Coi quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Việt Nam tự do và độc lập”?

a. Tuyên ngôn của Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), ngày 25/10/1941.

b. Thư kính cáo đồng bào của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngày 06/6/1941.

c. Chương trình cứu nước của Việt Minh do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo tháng 5/1941.

5. Hãy cho biết sáu nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi mới thành lập là gì?

a. Nhân dân đang đói; nạn dốt; chống giặc; xây dựng nếp sống mới; xóa bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tín ngưỡng tự do.

b. Nhân dân đang đói; nạn dốt; tổng tuyển cử; xây dựng nếp sống mới; xóa bỏ thuế thân, thuế chợ; tín ngưỡng tự do.

c. Nhân dân đang đói; nạn dốt; tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần cho nhân dân bằng cách thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính; thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.

6. Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Thị xã Pleiku vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 18/4/1946.

b. Ngày 19/4/1946.

c. Ngày 20/4/1946.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Giáo dục đào tạo của hoatieu.vn.

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button