Bài thu hoạch

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh vừa phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức của mọi người về công đoàn Việt Nam –  tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và người lao động

Hãy cùng Truong Cao Dang Nghe Dong Nai tìm hiểu đáp án tham khảo của cuộc thi này nhé.

Bạn Đang Xem: Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

1. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam đợt 3

Câu 01: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: khi đoàn viên chuyển sinh hoạt công đoàn thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên; Ban Chấp hành công
đoàn nơi sinh hoạt mới bổ sung tên.

B. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên ghi giảm số lượng; Ban Chấp
hành công đoàn nơi sinh hoạt mới ghi tăng số lượng.

C. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên và ghi giảm số lượng;
Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt mới bổ sung tên và ghi tăng số lượng. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 02: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A. 25

B. 27Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 29

Câu 03: Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có quyền nào sau đây khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những
vấn đề có liên quan.

B. Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý
hành vi vi phạm pháp luật.

C. Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ,
tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động,
kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trênĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 4: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn có mấy hình thức tổ chức ?

A. 01

B. 02Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 03

Câu 05: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động hay không?

A. CóĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 06: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn cơ sở có số lượng không quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở?

A. 1/2

B. 1/3Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 1/4

Câu 07: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A. 5 năm 2 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 1 lần. Trường hợp khi có đề nghị bằng văn bản của công đoàn cấp dưới, công đoàn
cấp trên được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cấp dưới cho phù hợp với nhiệm
kỳ đại hội công đoàn cấp trên nhưng không vượt quá 30 tháng. Đại hội Công đoàn Việt
Nam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quyết định. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 08: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: công đoàn cơ sở có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn?

A. 03

B. 05Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 07

D. 09

Câu 09: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 10: Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm?

A. Ngày 27/8/1927

B. Ngày 28/7/1927

C. Ngày 28/7/1929 Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 11: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn cơ sở do ai bầu ra?

A. Đoàn viên công đoàn cơ sở bầu ra

B. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở bầu raĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Công đoàn cấp trên chỉ định

Câu 12: Vào ngày, tháng, năm nào, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

A. Ngày 25/8/1973

B. Ngày 25/8/1983Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Ngày 25/8/1993

Câu 13: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVNĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. TLĐLĐ

Câu 14: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Công tác nữ công là?

A. là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo
quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

C. là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo
quyền, lợi ích chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Câu 15: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ bao nhiêu đoàn viên hoặc bao nhiêu người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam?

A. từ 03 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên

B. từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lênĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. từ 05 đoàn viên hoặc 07 người lao động trở lên

Câu 16: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn Việt Nam có chức năng nào sau đây?

A. Đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (gọi
chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hộichăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

B. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám
sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp;

C. Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp,
chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 17: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn chuyên trách là?

A. Là người được tuyển dụng để đảm nhiệm công việc trong tổ chức công đoàn.

B. Là người được bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc trong tổ chức công đoàn.

C. Là người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn.Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

D. Là người được tuyển dụng để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công
đoàn.

Câu 18: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì có được gia hạn hợp đồng không ?

A. CóĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 19: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử
dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 20: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi nghỉ làm việc trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì có được đơn vị sử dụng lao động chi trả lương trong những ngày nghỉ này hay không?

A. Không

B. CóĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Do hai bên thỏa thuận

2. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam đợt 2

Dưới đây là đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam đợt 2. Đợt 2 cuộc thi được tổ chức từ 8h ngày 12/7 đến 17h ngày 16/7, gồm 20 câu trắc nghiệm liên quan các quy định pháp luật về công đoàn Việt Nam tương tự với đợt 1

Câu 01: Đến nay, Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A. 10 kỳĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 11 kỳ

C. 12 kỳ

Xem Thêm : Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục là gì?

D. 13 kỳ

Câu 02: Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A. 25

B. 27Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 29

Câu 03: Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ là đồng chí ?

A. Đồng chí Nguyễn Ái QuốcĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Câu 04: Đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A. 10 kỳ

B. 11 kỳ

C. 12 kỳĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Xem Thêm : Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục là gì?

D. 13 kỳ

Câu 05: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 06: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng bao nhiêu % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

A. 1%

B. 2%Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. 3%

D. 4%

Câu 07: Vào ngày, tháng, năm nào, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

A. Ngày 25/8/1973

B. Ngày 25/8/1983Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Ngày 25/8/1993

Câu 08: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVNĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. TLĐLĐ

Câu 09: Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: đoàn viên công đoàn có bao nhiêu quyền?

A. 5

B. 6

C. 7Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

D. 8

Câu 10: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Cán bộ công đoàn có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu quyền hạn

A. 07 nhiệm vụ và 06 quyền hạnĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 06 nhiệm vụ và 07 quyền hạn

C. 06 nhiệm vụ và 09 quyền hạn

D. 09 nhiệm vụ và 06 quyền hạn

Câu 11: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì
thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

B. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì
thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

C. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của
đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại
Toà án theo quy định của pháp luật.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trênĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do đơn vị nào chi trả?

A. Công đoàn cơ sở chi trả

B. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi trả

C. Liên đoàn Lao động tỉnh chi trả

D. Do cấp công đoàn triệu tập chi trảĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì có được gia hạn hợp đồng không ?

A. CóĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 14: Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có bao nhiêu quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?

A. 07

B. 08

C. 09

D. 10Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 15: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn chuyên trách là?

A. Là người được tuyển dụng để đảm nhiệm công việc trong tổ chức công đoàn.

B. Là người được bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc trong tổ chức công đoàn.

C. Là người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổchức công đoàn.Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

D. Là người được tuyển dụng để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công
đoàn.

Câu 16: Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: trách nhiệm của đoàn viên công đoàn là gì?

A. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia
các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

B. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện
phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

C. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu
quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công
đoàn.

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 17: Theo quy định của Luật Công đoàn 2012: trong công tác tham gia quản lý, quyền và trách nhiệm của Công đoàn như thế nào đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Phối hợp xây dựng quy chế dân chủ

C. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: khi đoàn viên chuyển sinh hoạt công đoàn thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên; Ban Chấp hành công
đoàn nơi sinh hoạt mới bổ sung tên.

B. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên ghi giảm số lượng; Ban Chấp
hành công đoàn nơi sinh hoạt mới ghi tăng số lượng.

C. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên và ghi giảm số lượng;
Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt mới bổ sung tên và ghi tăng số lượng. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 19: Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức CảnhĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 20: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: nguồn thu nào sau đây được xem là nguồn thu tài chính công đoàn?

A. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn

B. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ

C. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Nguồn thu khác.

D. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; Nguồn thu
khác. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

2. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam đợt 1

Dưới đây là đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam đợt 1

Câu 01: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không chuyên trách là?

A. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra
hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công
đoàn trở lên. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra
hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ trưởng tổ
công đoàn trở lên.

C. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra
hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Ủy viên Ban
Chấp hành trở lên.

Xem Thêm : Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12

D. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra
hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ
tịch công đoàn cơ sở.

Câu 02: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách sử dụng thời gian theo quy định của pháp luật để làm công tác công đoàn có được đơn vị sử dụng lao động trả lương hay không?

A. Không được trả lương.

B. Có được trả lương. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Tùy thuộc 2 bên thỏa thuận.

Câu 03: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) được Đại hội thông qua vào ngày tháng năm?

A. 24/9/2018 Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 25/9/2018

C. 26/9/2018

D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 04: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động hay không?

A. Có Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 05: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định nào sau đây?

A. Quy định của Chính phủ

B. Quy định của Bộ Tài chính

C. Quy định của Pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 06: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 07: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A. Là quan hệ hiệp thương thống nhất

B. Là quan hệ hợp tác, phối hợp Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

Câu 08: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn Việt Nam là?

A. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao
động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã
hội Việt Nam;

B. Công đoàn là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động,
được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội
Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

C. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao
động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã
hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

D. Công đoàn là tổ chức xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được
thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt
Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Câu 09: Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm?

A. Ngày 27/8/1927

B. Ngày 28/7/1927

C. Ngày 28/7/1929 Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 10: Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức CảnhĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 11: Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có bao nhiêu quyền, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?

A. 07

B. 08

C. 09

D. 10Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đối tượng nào sau đây có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn?

A. Người sử dụng lao động.

B. Người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

C. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 14: Hội nghị đại biểu Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ nhất được họp tại?

A. Số 15 hàng Nón, Hà NộiĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Số 15 hàng Bồ, Hà Nội

C. Số 15 hàng Ngang, Hà Nội

D. Số 15 hàng Đào, Hà Nộ

Câu 15: Theo quy định của Luật Công đoàn 2012: trong công tác tham gia quản lý, quyền và trách nhiệm của Công đoàn như thế nào đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Phối hợp xây dựng quy chế dân chủ

C. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ

Câu 16: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị nào trả lương cho cán bộ công đoàn không chuyên trách?

A. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B. Liên đoàn Lao động tỉnh

C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

D. Đơn vị sử dụng lao động Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 17: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: nguồn thu nào sau đây được xem là nguồn thu tài chính công đoàn?

A. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn

B. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ

C. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Nguồn thu khác.

D. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; Nguồn thu
khác. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVNĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

C. TLĐLĐ

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 19: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do đơn vị nào chi trả?

A. Công đoàn cơ sở chi trả

B. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi trả

C. Liên đoàn Lao động tỉnh chi trả

D. Do cấp công đoàn triệu tập chi trả Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Câu 20: Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ là đồng chí ?

A. Đồng chí Nguyễn Ái QuốcĐáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

3. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành 3 đợt:

  • Đợt 1: Từ 08h ngày 5/7 – 17h ngày 9/7
  • Đợt 2: Từ 08h ngày 12/7 – 17h ngày 16/7
  • Đợt 4: Từ 08h ngày 19/7 – 17h ngày 23/7

Các bạn có thể tham gia cuộc thi bằng cách: Truy cập website: congdoantravinh.com.vn rồi quét mã QR bằng phần mềm quét mã QR code qua camera (đối với iOS) hoặc quét QR code trên ứng dụng Zalo (đối với android) để đăng nhập tham gia cuộc thi. Mã QR code này được công bố trên nhiều kênh tin tức như: Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, trên Zalo của LĐLĐ tỉnh Trà Vinh, fanpage Công đoàn tỉnh Trà Vinh…

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam là một trong những cuộc thi trực tuyến được tỉnh Trà Vinh tổ chức trong năm nay bên cạnh cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội XIII của Đảng,… Đây là phương thức tuyên truyền mới phù hợp với tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, phức tạp đồng thời giúp công nhân viên chức lao động thích ứng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0 hiện nay.

Việc tuyên truyền theo phương thức mới đã thu về được nhiều hiệu quả tích cực như: Chi phí tổ chức thấp hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng, đa dạng về thành phần tham gia, dễ dàng nhận các ý kiến phản hồi từ người dự thi… Để đảm bảo trách nhiệm của các cấp trong việc vận động mọi người tham gia, ban tổ chức cuộc thi quy định về số lượng người tham gia tại mỗi cấp đơn vị như sau:

Ít nhất 70% đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong khối cơ quan, đơn vị và 50% trong khối doanh nghiệp tham gia cuộc thi

Trên đây là Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam mà Truong Cao Dang Nghe Dong Nai gửi đến bạn đọc. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai.

Các bài viết liên quan:

  • Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 75 năm xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô
  • Đáp án tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid 19

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button