Bài thu hoạch

Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Thanh niên chính là lực lượng hạt nhân nòng cốt của Đảng. Trong bài viết này Truong Cao Dang Nghe Dong Nai xin chia sẻ với các bạn những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên
  • Sổ theo dõi Đoàn viên
  • Hướng dẫn viết sổ đoàn viên mới nhất

1. Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên hiện nay số 1

Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là trụ cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa).

Bạn Đang Xem: Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Đồng thời, Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên; đồng thời nhằm bồi dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước.

Xác định được tầm quan trong đó đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 69-CTHĐ của tỉnh ủy Quảng Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước”, trong những năm qua, Đảng bộ ………….. đã lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sát sao, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị luôn phối hợp có hiệu quả và đặc biệt bằng chính sự nỗ lực phấn đấu, sự chủ động sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN toàn Công ty công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công ty luôn phát triển đúng hướng, có những bước trưởng thành vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động. Nổi bật đó là:

Công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN được chú trọng đổi mới về nội dung và đa dạng phong phú về hình thức tổ chức.

Việc chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt cũng được tăng cường, công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên, công tác phát triển Đảng viên trẻ luôn được chú trọng. Các tổ chức cơ sở đoàn được ổn định, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng phát triển doanh nghiệp, đơn vị có những bước chuyển biến tích cực. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức đặc biệt là việc phát triển đảng trong quần chúng, thanh niên. Có thể khẳng định rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên ………….. trong những năm qua đã có những bước chuyển biến về nhiều mặt thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ và đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển không ngừng của nhà trường nói riêng và của phong trào thanh niên Tổng công ty Sông Đà nói chung.

Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong đơn vị đã có nhiều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên của Công ty tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đoàn thanh niên đơn vị đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách; vừa có trí thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật; sống thực dụng, quá coi trọng vật chất, tính trách nhiệm trong công việc không cao, không gắn bó với đơn vị. Những hạn chế, yếu kém trên là bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, bên cạnh đó và trực tiếp là công tác quản lý giáo dục của các tổ chức Đoàn cơ sở; Đồng thời, vẫn còn tồn tại một bộ phận ĐVTN sống thiếu lý tưởng, hoài bão, ít quan tâm đến các hoạt động, ý thức chấp hành các nội quy, quy chế cũng như pháp luật cũng còn một số hạn chế. Hoạt động của một số tổ chức cơ sở đoàn có khi còn hình thức, ít hiệu quả, chưa đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của ĐVTN; Tính chủ động, sáng tạo, năng lực làm công tác tham mưu của một số ít cán bộ đoàn có khi phát huy chưa đầy đủ; một số ít cấp ủy, đảng viên có lúc chưa quan tâm đúng mức tới công tác thanh niên.

Để lãnh đạo tốt công tác vận động quần chúng của Đảng, nhất là đối với thanh niên trong tình hình mới, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công ty và các cấp ủy cơ sở cần quan tâm, ưu tiên công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên một cách tổng thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng thanh niên và xem đây là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm nhưng đồng thời vừa là mục tiêu của công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị cần có sự phối hợp thống nhất trong bố trí việc làm cho thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, có chính sách đãi ngộ đối với những đoàn viên, thanh niên có thành tích trong học tập và công tác, bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, có nền tảng sâu bền trong thanh niên tạo lực lượng xung kích góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn để đủ sức làm nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên tại đơn vị. Đi đôi với công tác xây dựng Đoàn về tổ chức, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Phải xây dựng cho được các phong trào, mô hình hoạt động cụ thể thích ứng với đối tượng thanh niên và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với đòi hỏi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, thì vấn đề có tính chất quyết định là phải tập trung xây dựng cho được đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gắn bó với tổ chức Đoàn.

Một vấn đề nổi lên hiện nay cán bộ đoàn thiếu và không ổn định, chưa được trẻ hóa. Để khắc phục tình trạng này, các cấp ủy Đảng phải chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, để có được một đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, độ tuổi có tính kế thừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động giữa tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTN; tăng cường công tác giáo dục truyền thống để nâng cao nhận thức về chính trị và tinh thần yêu ngành nghề của thanh niên.

Xem Thêm : Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cảm tình đoàn 2021

Các cấp ủy Đảng cần lắng nghe ý kiến của thanh niên, coi trọng vai trò của Đoàn, hỗ trợ các hoạt động để tập hợp thanh niên. Cấp ủy cùng với chính quyền thường xuyên tạo điều kiện và đánh giá các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Các cấp ủy cần duy trì thường xuyên chế độ định kỳ 3 tháng, 6 tháng làm việc với Ban Chấp hành Đoàn để lắng nghe Đoàn trình bày, kiến nghị đề xuất, từ đó có sự chỉ chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời; thường xuyên gặp gỡ thông báo tình hình thời sự, chính trị, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị cho đội ngũ cán bộ đoàn hiểu biết, cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cơ quan, đơn vị.

Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, sự phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung và sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp nói riêng, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên đồng thời ĐVTN trong các đơn vị, doanh nghiệp cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, xung kích tình nguyện, chủ động và sáng tạo hơn nữa để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị, doanh nghiệp phát triển lên một tầm cao mới đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Để làm được điều đó cần tập trung đẩy mạnh một số vấn đề như sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo công tác thanh niên. Các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên và xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Trong chương trình công tác định kỳ của mình, mỗi cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Mọi cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; lãnh đạo các cấp cần định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.

Hai là: Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động thực tiễn… Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện một lớp ĐVTN mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp CNH – HĐH của quê hương đất nước nói chung.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động hơn công tác chính trị, tư tưởng để nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng ĐVTN kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ba là: Xây dựng Đoàn thanh niên và Hội LHTN thanh niên vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn – Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn – Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn, Liên Chi Đoàn. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động của một số cơ sở đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong ĐVTN. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên sinh viên tình nguyện đặc biệt chú trọng hơn nữa hoạt động tình nguyện tại chỗ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bốn là: Làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đoàn phải chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, đơn vị về công tác thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đơn vị đối với việc chăm lo phong trào tuổi trẻ. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet, cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”… Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp và công tác đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên cần được chú trọng hơn nữa. Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội. Các cấp bộ đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết… Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò của đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn xung kích thực hiện nghị quyết của Đảng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thông qua đó, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong tình hình hiện nay, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với tổ chức Đoàn là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Khách quan, đó là quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bối cảnh xã hội đa dạng, diễn biến tư tưởng xã hội có nhiều biến động, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là lợi ích vật chất tác động lệch lạc đến nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Sự phát triển bùng nổ của internet và các mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó nhiều thông tin khó kiểm chứng. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó thế hệ trẻ là một trong những đối tượng trọng điểm. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”; “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.

2. Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên số 2

Chắc hẳn mỗi chúng ta ai ai cũng đều trải qua một thời khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và mang trong mình nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ mà người ta vẫn gọi với từ Đoàn viên thanh niên. Có thể thấy, giáo dục rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đó là quan điểm cơ bản của Đảng. Do vậy nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất cho thanh niên phấn đấu trưởng thành. Các bạn hãy cùng tìm hiểu quan điểm cơ bản của đảng về công tác thanh niên mà chúng tôi cập nhật dưới đây nhé!

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên hiện nay:

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên; phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Để phát huy tiềm năng to lớn đó, Đảng ta luôn luôn chú ý tới việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên: “Thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”. Vì thế, công tác thanh niên luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Xem Thêm : Đề thi và đáp án Thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2022

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên, thanh niên là rường cột, là tương lai của đất nước. Từ khi đổi mới (1986) đến nay, Đảng ta đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Ngày 9/2/1991, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, là điểm khởi đầu cho đường lối đổi mới của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đổi mới. Năm 1993, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII được ban hành đã khẳng định “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Đây là bước chuyển biến có tính đột phá, căn bản trong nhận thức, chủ trương của Đảng đối với công tác thanh niên. Tháng 7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của thanh niên đối với tương lai của dân tộc và tiền đồ của cách mạng Việt Nam: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước…là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 44) xác định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu công cuộc đổi mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã hoạch định những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, trong đó có việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên. Nghị quyết xác định “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ. Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước, mà còn là yêu cầu chủ quan tự thân của Đảng với vai trò là lực lượng lãnh đạo xã hội, thực hiện Di chúc của Bác trước lúc đi xa “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Phải xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức và nhân cách, có tri thức, sức khoẻ và tư duy năng động, tiếp nối được truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, xứng đáng là những thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường XHCN, có có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, là lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

3. Quan điểm của Đảng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên

Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ, quan tâm, giáo dục, động viên, phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, vẫn còn một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào các tệ nạn xã hội, nhiều người trẻ có lối sống thực dụng, buông thả, không chịu tu dưỡng rèn luyện nhân cách đạo đức, sống không có lí tưởng, ước mơ.

Với sự cấp thiết đó, Đảng đã tăng cường sự lãnh đạo qua việc làm cụ thể nhằm tăng cường việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Thứ nhất, thay đổi cách nghĩ, nhận thức của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác đoàn. Cần có sự nhìn nhận đánh giá một cách khoa học, khách quan về thanh niên và công tác đoàn trên cở sở lý luận, quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên; hiểu rõ, thực hiện nghiêm trong toàn Đảng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn. Đảng luôn tạo môi trường thực tiễn để tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Đảng luôn tạo ra môi trường thực tiễn để đánh giá đúng đắn năng lực của thanh niên, từ đó đào tạo, luân chuyển hoặc bố trí vào vị trí thích hợp để họ phát huy hết khả năng của mình.

Thứ hai, có các giải pháp giải quyết việc làm, đào tạo, hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế, lao động, học tập.

Giải quyết việc làm là điều quan trọng để thanh niên có thể phát huy đúng vai trò của mình và cống hiến cho xã hội. Các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan liên quan trang bị kiến thức về khoa học – công nghệ cho thanh niên và có chính sách khuyến khích, giúp đỡ những người trẻ có ý tưởng phát triển và thành lập doanh nghiệp để phát huy ý tưởng, sáng kiến trong cuộc sống. Các cấp luôn có các giải pháp để quy hoạch việc làm đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp với vấn đề việc làm của thanh niên.

Thứ ba, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy và đảng viên các cấp luôn được nêu cao, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để phát huy vai trò xung kích của thanh niên và tổ chức đoàn. Các cấp ủy, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung, giải pháp về chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên, mỗi cán bộ, đảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm để thanh niên học tập và noi theo. Ngoài ra Đảng xây dựng các chương trình để “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn hiện nay và tầm nhìn những năm tiếp theo”. Tạo cơ chế, nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên của các cấp bộ đoàn.

Thứ tư, tận dụng sự phát triển của mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các thanh niên. Vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên được nêu cao, để có thể chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; kịp thời có biện pháp tuyên truyền, giải thích giúp thanh niên hiểu rõ những luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Kiểm soát chặt chẽ và phát huy tối đa ưu thế của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng internet, hệ thống báo chí, xuất bản, nhất là các báo,  tạp chí của Đoàn; chỉ đạo các cơ quan báo chí , xuất bản mở các chuyên trang, chuyên mục; phát hành các ấn phẩm văn hóa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên ; chú trọng khai thác những ứng dụng tích cực của mạng xã hộ i để tập hợp và tuyên truyền giáo dục thanh niên. Ngoài ra, lãnh đạo chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động trên môi trường mạng, để môi trường sống của thanh niên luôn trong sạch, hướng về những giá trị tích cực và nhân văn.

Trên đây là những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên mà Truong Cao Dang Nghe Dong Nai câp nhật chia sẻ tới các bạn để các bạn có thêm những tài liệu tham khảo trong công tác đoàn cũng như phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chúc các bạn công tác tốt và luôn là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đề ra.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button