Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Giải bài tập trang 45 Bài tập cuối chương 2 Số thực sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 6 Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người. Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Bài 1 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a)  \(\frac{5}{{16}};\,\,\,\, – \frac{7}{{50}};\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}};\,\,\,\,\frac{9}{{200}}.\)

b)   \(\frac{1}{7};\,\,\,\frac{1}{{11}};\,\,\,\,\frac{3}{{13}};\,\,\, – \frac{5}{{12}}\).

Lời giải:

a) \(\frac{5}{{16}} = 0,3125;\,\,\,\, – \frac{7}{{50}} =  – 0,14;\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}} = 0,275;\,\,\,\,\frac{9}{{200}} = 0,045.\)

b) \(\frac{1}{7} = 0,142…;\,\,\,\frac{1}{{11}} = 0,(09);\,\,\,\,\frac{3}{{13}} = 0,2307…;\,\,\, – \frac{5}{{12}} = -0,41\left( 6 \right)\).

Bài 2 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Lời giải:

Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

Vậy hai số đã cho bằng nhau.

Chú ý: a,b(cb) = a,(bc).

Bài 3 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính:

\(\sqrt {91} ;\,\,\,\sqrt {49} ;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}} ;\,\,\,\sqrt {{{\left( { – 4} \right)}^2}} \).

Lời giải:

\(\sqrt {91}  \approx 9,54;\,\,\,\sqrt {49}  = 7;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}}  = 12;\,\,\,\sqrt {{{\left( { – 4} \right)}^2}}  = 4\).

Bài 4 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(\begin{array}{l}a)\,\sqrt 9  \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 5  \in \mathbb{R};\,\,\,\\c)\,\frac{{11}}{9} \notin \mathbb{R};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\, – \sqrt 7  \in \mathbb{R}.\end{array}\)

Lời giải:

a) Đúng. Do \(\sqrt 9  = 3 = \frac{3}{1} \in \mathbb{Q}\) nên \(\sqrt 9  \in \mathbb{Q}\)

b) Đúng. \(\sqrt 5  = 2,236…\) là số vô tỉ nên \(\sqrt 5  \in \mathbb{R}\)

c) Sai. \(\frac{{11}}{9}\) là số hữu tỉ nên \(\frac{{11}}{9} \in \mathbb{R}\)

d) Đúng. \( – \sqrt 7 \) là số vô tỉ nên \( – \sqrt 7  \in \mathbb{R}\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Bài 5 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết: \({\left( {x – 5} \right)^2} = 64\).

Lời giải: 

\({\left( {x – 5} \right)^2} = 64 \Leftrightarrow {\left( {x – 5} \right)^2} = {8^2} \Leftrightarrow \left[ {_{x – 5 =  – 8}^{x – 5 = 8}} \right. \Leftrightarrow \left[ {_{x =  – 3}^{x = 13}} \right.\)

Vậy \(x \in \left\{ {13; – 3} \right\}\)

Bài 6 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Lời giải: 

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 37 Vở bài tập Toán 4 tập 1

Ta gạch chân chữ số hàng nghìn của dân số thành phố Hồ Chí Minh 8 993 083.

Nhận thấy chữ số hàng trăm là số 0

Khi đó, làm tròn số 8 993 083 đến hàng nghìn ta được kết quả là 8 993 000.

Vậy dân số tính đến tháng 1 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh khi làm tròn đến hàng nghìn là 8 993 000 (người).

Bài 7 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}\) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Lời giải:

Cách 1:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = \frac{{54,1.7}}{{26,2}} = 14,454… \approx 14,5\)

Cách 2:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381… \approx 14,4\)

Chú ý:

Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn

Bài 8 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 7;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải:

Điểm trung bình đánh giá thường xuyên là: \(\frac{{6 + 8 + 8 + 9}}{4} = 7,75\).

Điểm trung bình môn = (Điểm TB đánh giá thường xuyên.1 + Điểm đánh giá giữa kì .2 + Điểm đánh giá cuối kì.3):6

Điểm trung bình môn Toán của Bích là: \(\frac{{7,75.1 + 7.2 + 10.3}}{6} = 8,625 \approx 8,6\).

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button