Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 24, 25 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Giải bài tập trang 24, 25 Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 1 Bỏ dấu ngoặc rồi tính.

Bài 1 trang 24 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 24, 25 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

a)\(\left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) + \left( {\frac{5}{6} – \frac{4}{7}} \right);\)                          

b)\(\frac{3}{5} – \left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}} \right);\)

c)\(\left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{3} + 1} \right) – \left( {\frac{2}{3} – \frac{1}{5}} \right)} \right];\)                  

d)\(1\frac{1}{3} + \left( {\frac{2}{3} – \frac{3}{4}} \right) – \left( {0,8 + 1\frac{1}{5}} \right)\).

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}\left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) + \left( {\frac{5}{6} – \frac{4}{7}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) + \frac{5}{6} – \frac{4}{7}\\ = \left[ {\left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) – \frac{4}{7}} \right] + \frac{5}{6}\\ =\frac{-7}{7}+\frac{5}{6}\\=  – 1 + \frac{5}{6}\\ = \frac{{ – 1}}{6}\end{array}\)                          

b)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{5} – \left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}} \right)\\ = \frac{3}{5} – \frac{2}{3} – \frac{1}{5}\\ = (\frac{3}{5} – \frac{1}{5}) – \frac{2}{3}\\ = \frac{2}{5} – \frac{2}{3}\\ = \frac{6}{{15}} – \frac{{10}}{{15}}\\ = \frac{{ – 4}}{{15}}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right) + 1} \right] – \left( {\frac{2}{3} – \frac{1}{5}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right) + 1 – \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\\ = \left( {\frac{{ – 1}}{3} – \frac{2}{3}} \right) + 1 + \frac{1}{5}\\ = \frac{-3}{3}+1+\frac{1}{5}\\= – 1 + 1 + \frac{1}{5}\\ = \frac{1}{5}\end{array}\)                  

d)

\(\begin{array}{l}1\frac{1}{3} + \left( {\frac{2}{3} – \frac{3}{4}} \right) – \left( {0,8 + 1\frac{1}{5}} \right)\\ = 1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} – \frac{3}{4} – \left( {\frac{4}{5} + 1 + \frac{1}{5}} \right)\\=1+\frac{3}{3}-\frac{3}{4}-(\frac{5}{5}+1)\\ = 1 + 1 – \frac{3}{4} – (1+1)\\ =  – \frac{3}{4}\end{array}\).

Bài 2 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính:

a) \(\left( {\frac{3}{4}:1\frac{1}{2}} \right) – \left( {\frac{5}{6}:\frac{1}{3}} \right)\)                 

b) \(\left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{5}} \right):\frac{1}{{10}}} \right] – \frac{5}{7}.\left( {\frac{2}{3} – \frac{1}{5}} \right)\)

c) \(\left( { – 0,4} \right) + 2\frac{2}{5}.{\left[ {\left( {\frac{{ – 2}}{3}} \right) + \frac{1}{2}} \right]^2}\)     

d)\(\left\{ {\left[ {{{\left( {\frac{1}{{25}} – 0,6} \right)}^2}:\frac{{49}}{{125}}} \right].\frac{5}{6}} \right\} – \left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right) + \frac{1}{2}} \right]\)

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}\left( {\frac{3}{4}:1\frac{1}{2}} \right) – \left( {\frac{5}{6}:\frac{1}{3}} \right)\\ = \left( {\frac{3}{4}:\frac{3}{2}} \right) – \left( {\frac{5}{6}.3} \right)\\ = \left( {\frac{3}{4}.\frac{2}{3}} \right) – \frac{5}{2}\\ = \frac{1}{2} – \frac{5}{2}\\ = \frac{-4}{2}\\= – 2.\end{array}\)                         

b)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{5}} \right):\frac{1}{{10}}} \right] – \frac{5}{7}.\left( {\frac{2}{3} – \frac{1}{5}} \right)\\ = \left( {\frac{{ – 1}}{5}} \right).10 – \frac{5}{7}.\left( {\frac{{10}}{{15}} – \frac{3}{{15}}} \right)\\ =  – 2 – \frac{5}{7}.\frac{7}{{15}}\\ =  – 2 – \frac{1}{3}\\ = \frac{{ – 6}}{3} – \frac{1}{3}\\ = \frac{{ – 7}}{3}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left( { – 0,4} \right) + 2\frac{2}{5}.{\left[ {\left( {\frac{{ – 2}}{3}} \right) + \frac{1}{2}} \right]^2}\\ = \left( { – \frac{2}{5}} \right) + \frac{{12}}{5}.{\left[ {\left( {\frac{{ – 4}}{6}} \right) + \frac{3}{6}} \right]^2}\\ = \left( { – \frac{2}{5}} \right) + \frac{{12}}{5}.{\left( {\frac{{ – 1}}{6}} \right)^2}\\ = \left( { – \frac{2}{5}} \right) + \frac{{12}}{5}.\frac{1}{{36}}\\ = \left( { – \frac{2}{5}} \right) + \frac{1}{{15}}\\ = \left( { – \frac{6}{{15}}} \right) + \frac{1}{{15}}\\ = \frac{{ – 5}}{{15}}\\ = \frac{{ – 1}}{3}\end{array}\)             

d)

\(\begin{array}{l}\left\{ {\left[ {{{\left( {\frac{1}{{25}} – 0,6} \right)}^2}:\frac{{49}}{{125}}} \right].\frac{5}{6}} \right\} – \left[ {\left( {\frac{{ – 1}}{3}} \right) + \frac{1}{2}} \right]\\ = \left\{ {\left[ {{{\left( {\frac{1}{{25}} – \frac{3}{5}} \right)}^2}.\frac{{125}}{{49}}} \right].\frac{5}{6}} \right\} – \left[ {\left( {\frac{{ – 2}}{6}} \right) + \frac{3}{6}} \right]\\ = \left\{ {\left[ {{{\left( {\frac{{ 1}}{{25}}-\frac{15}{25}} \right)}^2}.\frac{{125}}{{49}}} \right].\frac{5}{6}} \right\} – \frac{1}{6}\\ = \left\{ {\left[ {{{\left( {\frac{{ – 14}}{{25}}} \right)}^2}.\frac{{125}}{{49}}} \right].\frac{5}{6}} \right\} – \frac{1}{6}\\ = \left\{ {\frac{{196}}{{{{25}^2}}}.\frac{{25.5}}{{49}}.\frac{5}{6}} \right\} – \frac{1}{6}\\ = \left( {\frac{{4.49.25.5.5}}{{{{25}^2}.49.6}}} \right) – \frac{1}{6}\\ = \frac{4}{6} – \frac{1}{6}\\ = \frac{3}{6}\\ = \frac{1}{2}\end{array}\)

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Xem Thêm : Giải bài 19, 20, 21 trang 7, 8 SBT Toán 8 tập 2

Cho biểu thức: \(A = \left( {2 + \frac{1}{3} – \frac{2}{5}} \right) – \left( {7 – \frac{3}{5} – \frac{4}{3}} \right) – \left( {\frac{1}{5} + \frac{5}{3} – 4} \right).\)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

a) Tính giá trị của từng biểu thức trong dấu ngoặc trước.

b) Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}A = \left( {2 + \frac{1}{3} – \frac{2}{5}} \right) – \left( {7 – \frac{3}{5} – \frac{4}{3}} \right) – \left( {\frac{1}{5} + \frac{5}{3} – 4} \right).\\A = \left( {\frac{{30}}{{15}} + \frac{5}{{15}} – \frac{6}{{15}}} \right) – \left( {\frac{{105}}{{15}} – \frac{9}{{15}} – \frac{{20}}{{15}}} \right) – \left( {\frac{3}{{15}} + \frac{{25}}{{15}} – \frac{{60}}{{15}}} \right)\\A = \frac{{29}}{{15}} – \frac{{76}}{{15}} – \left( {\frac{{ – 32}}{{15}}} \right)\\A = \frac{{29}}{{15}} – \frac{{76}}{{15}} + \frac{{32}}{{15}}\\A = \frac{{ – 15}}{{15}}\\A =  – 1\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}A = \left( {2 + \frac{1}{3} – \frac{2}{5}} \right) – \left( {7 – \frac{3}{5} – \frac{4}{3}} \right) – \left( {\frac{1}{5} + \frac{5}{3} – 4} \right)\\A = 2 + \frac{1}{3} – \frac{2}{5} – 7 + \frac{3}{5} + \frac{4}{3} – \frac{1}{5} – \frac{5}{3} + 4\\A = \left( {2 – 7 + 4} \right) + \left( {\frac{1}{3} + \frac{4}{3} – \frac{5}{3}} \right) + \left( { – \frac{2}{5} + \frac{3}{5} – \frac{1}{5}} \right)\\A =  – 1 + 0 + 0 =  – 1\end{array}\)

Bài 4 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết:

a)\(x + \frac{3}{5} = \frac{2}{3};\)                      

b)\(\frac{3}{7} – x = \frac{2}{5};\)

c)\(\frac{4}{9} – \frac{2}{3}x = \frac{1}{3};\)                   

d)\(\frac{3}{{10}}x – 1\frac{1}{2} = \left( {\frac{{ – 2}}{7}} \right):\frac{5}{{14}}\)

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}x + \frac{3}{5} = \frac{2}{3}\\x = \frac{2}{3} – \frac{3}{5}\\x = \frac{{10}}{{15}} – \frac{9}{{15}}\\x = \frac{1}{{15}}\end{array}\)                      

Vậy \(x = \frac{1}{{15}}\).

b)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{7} – x = \frac{2}{5}\\x = \frac{3}{7} – \frac{2}{5}\\x = \frac{{15}}{{35}} – \frac{{14}}{{35}}\\x = \frac{1}{{35}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{1}{{35}}\).

c)

\(\begin{array}{l}\frac{4}{9} – \frac{2}{3}x = \frac{1}{3}\\\frac{2}{3}x = \frac{4}{9} – \frac{1}{3}\\\frac{2}{3}x = \frac{4}{9} – \frac{3}{9}\\\frac{2}{3}x = \frac{1}{9}\\x = \frac{1}{9}:\frac{2}{3}\\x = \frac{1}{9}.\frac{3}{2}\\x = \frac{1}{6}\end{array}\)                   

Vậy \(x = \frac{1}{6}\).

d)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{{10}}x – 1\frac{1}{2} = \left( {\frac{{ – 2}}{7}} \right):\frac{5}{{14}}\\\frac{3}{{10}}x – \frac{3}{2} = \left( {\frac{{ – 2}}{7}} \right).\frac{{14}}{5}\\\frac{3}{{10}}x – \frac{3}{2} = \frac{{ – 4}}{5}\\\frac{3}{{10}}x = \frac{{ – 4}}{5} + \frac{3}{2}\\\frac{3}{{10}}x = \frac{{ – 8}}{{10}} + \frac{{15}}{{10}}\\\frac{3}{{10}}x = \frac{7}{{10}}\\x = \frac{7}{{10}}:\frac{3}{{10}}\\x = \frac{7}{3}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{7}{3}\).

Bài 5 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết:

a)\(\frac{2}{9}:x + \frac{5}{6} = 0,5;\)                        

Xem Thêm : Giải bài 24, 25 trang 111 SGK Toán 9 tập 1

b)\(\frac{3}{4} – \left( {x – \frac{2}{3}} \right) = 1\frac{1}{3};\)

c)\(1\frac{1}{4}:\left( {x – \frac{2}{3}} \right) = 0,75;\)                

d)\(\left( { – \frac{5}{6}x + \frac{5}{4}} \right):\frac{3}{2} = \frac{4}{3}\).

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}\frac{2}{9}:x + \frac{5}{6} = 0,5\\\frac{2}{9}:x = \frac{1}{2} – \frac{5}{6}\\\frac{2}{9}:x = \frac{3}{6} – \frac{5}{6}\\\frac{2}{9}:x = \frac{{ – 2}}{6}\\x = \frac{2}{9}:\frac{{ – 2}}{6}\\x = \frac{2}{9}.\frac{{ – 6}}{2}\\x = \frac{{ – 2}}{3}\end{array}\)                        

Vậy \(x = \frac{{ – 2}}{3}\).

b)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{4} – \left( {x – \frac{2}{3}} \right) = 1\frac{1}{3}\\x – \frac{2}{3} = \frac{3}{4} – 1\frac{1}{3}\\x – \frac{2}{3} = \frac{3}{4} – \frac{4}{3}\\x – \frac{2}{3} = \frac{9}{{12}} – \frac{{16}}{{12}}\\x – \frac{2}{3} = \frac{{ – 7}}{{12}}\\x = \frac{{ – 7}}{{12}} + \frac{2}{3}\\x = \frac{{ – 7}}{{12}} + \frac{8}{{12}}\\x = \frac{1}{12}\end{array}\)

Vậy\(x = \frac{1}{12}\).

c)

\(\begin{array}{l}1\frac{1}{4}:\left( {x – \frac{2}{3}} \right) = 0,75\\\frac{5}{4}:\left( {x – \frac{2}{3}} \right) = \frac{3}{4}\\x – \frac{2}{3} = \frac{5}{4}:\frac{3}{4}\\x – \frac{2}{3} = \frac{5}{4}.\frac{4}{3}\\x – \frac{2}{3} = \frac{5}{3}\\x = \frac{5}{3} + \frac{2}{3}\\x = \frac{7}{3}\end{array}\)               

Vậy \(x = \frac{7}{3}\).

d)

\(\begin{array}{l}\left( { – \frac{5}{6}x + \frac{5}{4}} \right):\frac{3}{2} = \frac{4}{3}\\ – \frac{5}{6}x + \frac{5}{4} = \frac{4}{3}.\frac{3}{2}\\ – \frac{5}{6}x + \frac{5}{4} = 2\\ – \frac{5}{6}x = 2 – \frac{5}{4}\\ – \frac{5}{6}x = \frac{8}{4} – \frac{5}{4}\\ – \frac{5}{6}x = \frac{3}{4}\\x = \frac{3}{4}:\left( { – \frac{5}{6}} \right)\\x = \frac{3}{4}.\frac{{ – 6}}{5}\\x = \frac{{ – 9}}{{10}}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{{ – 9}}{{10}}\).

Bài 6 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính nhanh:

a)\(\frac{{13}}{{23}}.\frac{7}{{11}} + \frac{{10}}{{23}}.\frac{7}{{11}};\)                                          

b) \(\frac{5}{9}.\frac{{23}}{{11}} – \frac{1}{{11}}.\frac{5}{9} + \frac{5}{9}\)

c)\(\left[ {\left( { – \frac{4}{9}} \right) + \frac{3}{5}} \right]:\frac{{13}}{{17}} + \left( {\frac{2}{5} – \frac{5}{9}} \right):\frac{{13}}{{17}};\)                

d) \(\frac{3}{{16}}:\left( {\frac{3}{{22}} – \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{3}{{16}}:\left( {\frac{1}{{10}} – \frac{2}{5}} \right)\)

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{l}\frac{{13}}{{23}}.\frac{7}{{11}} + \frac{{10}}{{23}}.\frac{7}{{11}}\\ = \frac{7}{{11}}\left( {\frac{{13}}{{23}} + \frac{{10}}{{23}}} \right)\\ = \frac{7}{{11}}.1\\ = \frac{7}{{11}}\end{array}\)                                   

b)

\(\begin{array}{l}\frac{5}{9}.\frac{{23}}{{11}} – \frac{1}{{11}}.\frac{5}{9} + \frac{5}{9}\\ = \frac{5}{9}.\left( {\frac{{23}}{{11}} – \frac{1}{{11}} + 1} \right)\\ = \frac{5}{9}.\left( {2 + 1} \right)\\ = \frac{5}{9}.3 = \frac{5}{3}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( { – \frac{4}{9} + \frac{3}{5}} \right):\frac{{13}}{{17}}} \right] + \left( {\frac{2}{5} – \frac{5}{9}} \right):\frac{{13}}{{17}}\\ = \left( { – \frac{4}{9} + \frac{3}{5}} \right).\frac{{17}}{{13}} + \left( {\frac{2}{5} – \frac{5}{9}} \right).\frac{{17}}{{13}}\\ = \frac{{17}}{{13}}.\left( { – \frac{4}{9} + \frac{3}{5} + \frac{2}{5} – \frac{5}{9}} \right)\\ = \frac{{17}}{{13}}.\left[ {\left( { – \frac{4}{9} – \frac{5}{9}} \right) + \left( {\frac{3}{5} + \frac{2}{5}} \right)} \right]\\ = \frac{{17}}{{13}}.\left( { – 1 + 1} \right)\\ = \frac{{17}}{{13}}.0 = 0\end{array}\)          

d)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{{16}}:\left( {\frac{3}{{22}} – \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{3}{{16}}:\left( {\frac{1}{{10}} – \frac{2}{5}} \right)\\ = \frac{3}{{16}}:\left( {\frac{3}{{22}} – \frac{6}{{22}}} \right) + \frac{3}{{16}}:\left( {\frac{1}{{10}} – \frac{4}{{10}}} \right)\\ = \frac{3}{{16}}:\frac{{ – 3}}{{22}} + \frac{3}{{16}}:\frac{{ – 3}}{{10}}\\ = \frac{3}{{16}}.\frac{{ – 22}}{3} + \frac{3}{{16}}.\frac{{ – 10}}{3}\\ = \frac{3}{{16}}.\left( {\frac{{ – 22}}{3} + \frac{{ – 10}}{3}} \right)\\ = \frac{3}{{16}}.\frac{{ – 32}}{3}\\ =  – 2\end{array}\)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button