Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 5 bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 1: Điền ký hiệu …

Câu 1 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Điền ký hiệu ( \( \in , \notin , \subset \) ) thích hợp vào chỗ trống:

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 7 tập 1

\( – 5…N;\)                  \( – 5…Z;\)               \( – 5….Q;\)

\({{ – 3} \over 7}….Z;\)              \({{ – 3} \over 7}….Q;\)           \(N…Q\)

Giải

\( – 5 \notin N;\)                \( – 5 \in Z;\)             \( – 5 \in Q;\)

\({{ – 3} \over 7} \notin Z;\)                \({{ – 3} \over 7} \in Q;\)              \(N \subset Q\)

 


Câu 2 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Biểu diễn các số hữu tỉ \({3 \over { – 4}};{5 \over 3}\) trên trục số

Giải

Xem Thêm : Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 4

Ta có: \({3 \over { – 4}} = {{ – 3} \over 4}\)

 


Câu 3 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào ô vuông:

Giải

 


Câu 4 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên.

c) Số 0 là số hữu tỉ dương

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm.

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

Giải

a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương: Đúng

b) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên: Đúng

c) Số 0 là số hữu tỉ dương: Sai

d) Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm: Sai

e) Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm: Sai

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button