Giải bài tập

Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 54 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 20: Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau…

Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

Bạn Đang Xem: Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

a) y = 1,5x + 2;                b) y = x + 2;                 

c) y = 0,5x – 3;                 d) y = x – 3;  

e) y = 1,5x – 1;                 g) y = 0,5x + 3.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179, 180 SGK Toán 5

Giải:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = x + 2\)

\(y = x + 2\) và \(y = 0,5x – 3\)

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 0,5x + 3\)

Các cặp đường thẳng song song là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 1,5x – 1\)

\(y = x + 2\) và \(y = x – 3\)

\(y = 0,5x – 3\) và \(y = 0,5x + 3\)

 

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 5

Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\) và \(y = (2m + 1)x – 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179, 180 SGK Toán 5

Giải:

a) Để hai đường thẳng song song thì:

\(\left\{\begin{matrix} m=2m+1\\ 3\neq -5\,\,(luôn \,\,đúng) \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=-1\)

b) Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

\(m\neq 2m+1\Leftrightarrow m\neq -1\)

 

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\).

b) Khi  x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179, 180 SGK Toán 5

Giải:

a) Để hai hàm số \(y = ax + 3\) và \(y = -2x\) song song với nhau thì hệ số đứng trước x phải bằng nhau.

Tức là: \(a = -2\)

b) Với \(x = 2\), \(y = 7\) thì hàm số trở thành:

\(7=2a+3\Rightarrow a=2\)

 


Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 23. Cho hàm số \(y = 2x + b\). Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3;

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).

Giải

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-3\) có nghĩa là \(x=0;y=-3\)

\(\Leftrightarrow -3=0.2+b\Rightarrow b=-3\)

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm \(A(1; 5)\) có nghĩa là tọa độ A thỏa mãn phương trình hàm số

\(\Leftrightarrow 5=2.1+b\Rightarrow b=3\)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button