Giải bài tập

Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 63, 64 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 63, 64 bài 5 hàm số Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 24: Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau…

Bài 24 trang 63 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Bạn Đang Xem: Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 63, 64 SGK Toán 7

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Hướng dẫn giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x


Bài 25 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(\( \frac{1}{2}\)), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(\( \frac{1}{2}\)) = 3.\( (\frac{1}{2})^{2}\) + 1 = \( \frac{3}{4}\) + 1 = \( \frac{7}{4}\)

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28.


Bài 26 trang 64 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 5

Cho hàm số y = 5x – 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3; -2; 0; \( \frac{1}{5}\)

Hướng dẫn giải:

Ta có y = 5x – 1

Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.0 – 1 = -1

Khi x = \( \frac{1}{5}\) thì y = 5.\( \frac{1}{5}\) – 1 = 0


Bài 27 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

x

 -3  -2  -1  \({1 \over 2}\)  1  2

y

 -5  -7,5  -15  30

15 

 7,5

 

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán 4 tập 1

x

0

1

2

3

4

y

2

2

2

2

2


Hướng dẫn làm bài:

a) Vì với mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button