Giải bài tập

Giải bài 28, 6.1, 6.2 trang 31, 32 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 30, 31 bài 6 phép trừ các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 28: Chứng minh…

Câu 28 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

a.Chứng minh \({1 \over x} – {1 \over {x + 1}} = {1 \over {x\left( {x + 1} \right)}}\)

Bạn Đang Xem: Giải bài 28, 6.1, 6.2 trang 31, 32 SBT Toán 8 tập 1

b. Đố. Đố em tính nhẩm được tổng sau :

\({1 \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 4} \right)\left( {x + 5} \right)}} + {1 \over {x + 5}}\)

Giải:

a. Biến đổi vế trái :

\({1 \over x} – {1 \over {x + 1}} = {{x + 1} \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {{ – x} \over {x\left( {x + 1} \right)}} = {{x + 1 – x} \over {x\left( {x + 1} \right)}} = {1 \over {x\left( {x + 1} \right)}}\)

Vế trái bằng vế phải, đẳng thức được chứng minh.

b. \({1 \over {x\left( {x + 1} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}} + {1 \over {\left( {x + 4} \right)\left( {x + 5} \right)}} + {1 \over {x + 5}}\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập Toán 4 tập 2

\( = {1 \over x} – {1 \over {x + 1}} + {1 \over {x + 1}} – {1 \over {x + 2}} + {1 \over {x + 2}} – {1 \over {x + 3}} + {1 \over {x + 3}} – {1 \over {x + 4}} + {1 \over {x + 4}} – {1 \over {x + 5}} + {1 \over {x + 5}} = {1 \over x}\)


Câu 6.1 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép trừ

\({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}\). Cách thực hiện nào sau đây là sai ?

A. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = \left( {{{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}}} \right) – {1 \over {x – 1}} = …;\)

B. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)

C. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} + {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)

D. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} + {{ – x} \over {x – 1}} + {{ – 1} \over {x – 1}} = ….\)

Giải:

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Chọn B. \({{2x} \over {x – 1}} – {x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {{2x} \over {x – 1}} – \left( {{x \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}}} \right) = …;\)Sai


Câu 6.2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện :

a. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} – Q = {1 \over {x – {x^2}}} + {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}\)

b. \({{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}} + Q = {6 \over {x – 3}} – {{2{x^2}} \over {1 – {x^2}}}\)

Giải:

a. \({1 \over {{x^2} + x + 1}} – Q = {1 \over {x – {x^2}}} + {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}\)

\(\eqalign{  & Q = {1 \over {{x^2} + x + 1}} – {1 \over {x – {x^2}}} – {{{x^2} + 2x} \over {{x^3} – 1}}  \cr  & Q = {1 \over {{x^2} + x + 1}} + {1 \over {x\left( {x – 1} \right)}} – {{{x^2} + 2x} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}  \cr  & Q = {{x\left( {x – 1} \right) + {x^2} + x + 1 – x\left( {{x^2} + 2x} \right)} \over {x\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}  \cr  & Q = {{{x^2} – x + {x^2} + x + 1 – {x^3} – 2{x^2}} \over {x\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} = {{1 – {x^3}} \over {x\left( {{x^3} – 1} \right)}} = {{ – \left( {{x^3} – 1} \right)} \over {x\left( {{x^3} – 1} \right)}}  \cr  & Q =  – {1 \over x} \cr} \)

b. \({{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}} + Q = {6 \over {x – 3}} – {{2{x^2}} \over {1 – {x^2}}}\)

\(\eqalign{  & Q = {6 \over {x – 3}} + {{2{x^2}} \over {{x^2} – 1}} – {{2x – 6} \over {{x^3} – 3{x^2} – x + 3}}  \cr  & Q = {6 \over {x – 3}} + {{2{x^2}} \over {{x^2} – 1}} – {{2x – 6} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{6\left( {{x^2} – 1} \right) + 2{x^2}\left( {x – 3} \right) – \left( {2x – 6} \right)} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{6{x^2} – 6 + 2{x^3} – 6{x^2} – 2x + 6} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{2{x^3} – 2x} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}} = {{2x\left( {{x^2} – 1} \right)} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} – 1} \right)}}  \cr  & Q = {{2x} \over {x – 3}} \cr} \)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button