Giải bài tập

Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 40 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 40 bài 6 Cộng, trừ đa thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 29: Tính…

Bài 29 trang 40 sgk toán 7 – tập 2

 Tính:

Bạn Đang Xem: Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 40 SGK Toán 7

a) (x + y) + (x – y);

b) (x + y) – (x – y).

Hướng dẫn giải:

a) (x + y) + (x – y)

   = x + y + x – y = 2x;

b) (x + y) – (x – y)

   = x + y – x + y = 2y.


Bài 30 trang 40 sgk toán 7 – tập 2

 Tính tổng của đa thức P = x2y  + x3 – xy2 + 3  và Q = x3 + xy2 – xy – 6.

Hướng dẫn giải:

Ta có: P = x2y  + x3 – xy2 + 3  và Q = x3 + xy2 – xy – 6

nên P + Q = (x2y  + x3 – xy2 + 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)

= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6

= (x3 + x3) + x2y + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)

= 2x3 + x2y – xy -3.


Xem Thêm : Giải bài 61, 62, 63 trang 166 SBT Toán 9 tập 2

Bài 31 trang 40 sgk toán 7 – tập 2

 Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

M + N = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

= -3x2 + 5x2 + 3xyz + xyz + 5xy – 5xy – y – 1 + 3

= 2x2 + 4xyz – y +2.

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y

= -3x2 – 5x2 + 3xyz – xyz + 5xy + 5xy + y – 1 – 3

= -8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4.

N – M = (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)

= 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy + 1

Xem Thêm : Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 74, 75 SGK toán 8 tập 1

= 5x2 + 3x2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy – y + 3 + 1

= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.


Bài 32 trang 40 sgk toán 7 – tập 2

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1

b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5.

Hướng dẫn giải:

a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1

P = (x2 – y2 + 3y2 – 1) – (x2 – 2y2

P = x2 – y2 + 3y2 – 1 – x2 + 2y2

P = x2 – x2 – y2 + 3y2 + 2y2 – 1

P = 4y2 – 1.

Vậy P = 4y2 – 1.

b)  Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5

Q = (xy + 2x2 – 3xyz + 5) + (5x2 – xyz)

Q = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz

Q = 7x2 – 4xyz + xy + 5

Vậy Q = 7x2 – 4xyz + xy + 5.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button