Giải bài tập

Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 53 Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 38: Cho m > n, chứng minh:…

Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng minh:

Bạn Đang Xem: Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m

c)2m – 5 > 2n – 5;                                           d)4 – 3m

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có m > n → m + 2 > n + 2 (cộng vào hai vế với 2)

b) Ta có m > n → – 2m

c) m > n → 2m > 2n (nhân hai vế với 2)

→ 2m – 5 > 2n – 5 (cộng vào hai vế với -2)

d) m > n → -3m

→ 4 – 3m


Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x

c)x2 – 5

e)|x| > 2;                                              f)x + 1 > 7 – 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)Thay x = -2 vào bất phương trình: -3x + 2 > -5

-3 (-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5  ⇔ 8 > -5 (khẳng định đúng).

Vậy x = -2 là nghiệm của -3x + 2 > -5

b)Thay x = -2 vào bất phương trình: 10 – 2x

10 – 2(-2)

c)Thay x = -2 vào bất phương trình x2 – 5

(-2)2 – 5

Vậy x = -2 là nghiệm của x2 – 5

d)Thay x = -2 vào bất phương trình |x |

|-2|

Vậy x = -2 là nghiệm của |x|

e)Thay x = -2 vào bất phương trình |x|  > 2 được

|-2| > 2  ⇔ 2 > 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của |x| > 2.

f)Thay x = -2 vào bất phương trình x + 1 > 7 – 2x được

Xem Thêm : Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 72, 73 SGK Toán 7

(-2) + 1 > 7 – 2(-2) ⇔ -1 > 11 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của x + 1 > 7 – 2x


Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 1;

c) 0,2x

Hướng dẫn làm bài:

a)x – 1

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

b)x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm S = {x/x > -1}.

Biểu diễn trên trục số

 

c)0,2x

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

d)4 +2x

Vậy tập nghiệm S ={x/ x

Biểu diễn trên trục số

 


Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) \({{2 – x} \over 4}

Xem Thêm : Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1

b)\(3 \le {{2x + 3} \over 5}a\)

c) \({{4x – 5} \over 3} > {{7 – x} \over 5}\) ;                                      

d)\({{2x + 3} \over { – 4}} \ge {{4 – x} \over { – 3}}\) .

Hướng dẫn làm bài:

a) \({{2 – x} \over 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18                            

b) \(3 \le {{2x + 3} \over 5} \Leftrightarrow 15 \le 2x + 3\)

⇔\(15 – 3 \le 2x \Leftrightarrow 12 \le 2x \Leftrightarrow 6 \le x\)

Vậy nghiệm của bất phương trình: \(x \ge 6\)

c) \({{4x – 5} \over 3} > {{7 – x} \over 5} \Leftrightarrow 5\left( {4x – 5} \right) > 3\left( {7 – x} \right)\)

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

⇔23x > 46               

⇔x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2              

d) \({{2x + 3} \over { – 4}} \ge {{4 – x} \over { – 3}} \Leftrightarrow \left( { – 12} \right)\left( {{{2x + 3} \over { – 4}}} \right) \le \left( { – 12} \right)\left( {{{4 – x} \over { – 3}}} \right)\)

⇔3(2x + 3) ≤ 4(4 – x) ⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x

⇔6x + 4x ≤ 16 – 9 ⇔  10x ≤ 7

⇔\(x \le {7 \over {10}}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \le {7 \over {10}}\)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button