Giải bài tập

Giải bài 5, 6, 7 trang 100 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 100 bài 1 hai góc đối đỉnh Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5: Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận…

Câu 5 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O. Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận.

Bạn Đang Xem: Giải bài 5, 6, 7 trang 100 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Giả sử trong hình dưới, hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, góc xOy bằng 110°

Ta có \(\widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x’Oy’} = 110^\circ \)

\(\widehat {xOy} + \widehat {x’Oy’} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {x’Oy’} = 180^\circ  – \widehat {xOy} = 180^\circ  – 110^\circ  = 70^\circ \)

\(\widehat {xOy’} = \widehat {x’Oy}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x’Oy} = 70^\circ \)

 


Câu 6 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán 9 tập 2

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng \(33^\circ \).

a) Tính số đo góc NAQ.

b) Tính số đo góc MAQ.

c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh.

d) Viết tên các cặp góc bù nhau.

Giải

a) Ta có:

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAM}\) là hai góc đối đỉnh

Suy ra: \(\widehat {NAQ} = \widehat {PAM}\)

Mà \(\widehat {PAM} = 33^\circ \) nên \(\widehat {NAQ} = 33^\circ \)

b) \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {PAM} + \widehat {MAQ} = 180^\circ \)

Suy ra: \(\widehat {MAQ} = 180^\circ  – \widehat {PAM} = 180^\circ  – 33^\circ  = 147^\circ \)

Xem Thêm : Giải bài 44, 45, 46 trang 86 SGK Toán lớp 9 tập 2

c) Các cặp góc đối đỉnh là \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {NAQ}\); \(\widehat {PAN}\) và \(\widehat {MAQ}\)

d) Các cặp góc kề bù nhau là:

\(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\); \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {PAN}\); 

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAN}\); \(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {QAM}\).

 


Câu 7 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Giải

a) Câu a đúng vì theo đình nghĩa hai góc đối đỉnh.

b) Câu b sai vì hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh nhau.

Hình vẽ:

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button