Giải bài tập

Giải bài 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 trang 18 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 18 bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 6.1: Kết quả của phép nhân 42.48 là…

Câu 6.1 trang 18 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép nhân 42.48 là:

Bạn Đang Xem: Giải bài 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 trang 18 SBT Toán lớp 7 tập 1

(A) 416 ;                                                                   (B) 410;

(C) 1610;                                                                   (D) 1616.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) 410.

Xem Thêm : Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 159 SBT Toán 9 tập 2

Câu 6.2 trang 18 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép chia 48 : 42 là:

(A) 14 ;                                                                     (B) 16 ;

(C) 410 ;                                                                    (D) 46.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 46.

Câu 6.3 trang 18 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 75, 76 SGK Toán lớp 9 tập 2

Tính: \({{{8^{13}}} \over {{4^{10}}}}\).

Giải

\({{{8^{13}}} \over {{4^{10}}}} = {{{{({2^3})}^{13}}} \over {{{({2^2})}^{10}}}} = {{{2^{39}}} \over {{2^{20}}}} = {2^{19}}\)

Câu 6.4 trang 18 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho số a = 213 .57. Tìm số các chữ số của số a.

Giải

a = 213 .57 = 26.(27.57) = 64.107 = 640 000 000.

Vậy số a có 9 chữ số.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button