Giải bài tập

Giải bài 67, 68, 69 trang 36 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 36 bài 9 căn bậc ba SGK Toán 9 tập 1. Câu 67: Hãy tìm…

Bài 67 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 67. Hãy tìm

Bạn Đang Xem: Giải bài 67, 68, 69 trang 36 SGK Toán 9 tập 1

\(\sqrt[3]{512};\,\,\, \sqrt[3]{-729}; \,\,\,\sqrt[3]{0,064}, \,\,\,\,\sqrt[3]{-0,216};\,\,\, \sqrt[3]{-0,008}.\)

Hướng dẫn giải:

Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thành phân số.

\(\sqrt[3]{512}=\sqrt[3]{2^{9}}=\sqrt[3]{(2^{3})^{3}}=2^{3}=8;\)

\(\sqrt[3]{-729}=-\sqrt[3]{729}=-\sqrt[3]{3^{6}}=-\sqrt[3]{(3^{2})^{3}}=-3^{2}=-9;\)

\(\sqrt[3]{0,064}=\sqrt[3]{\frac{64}{1000}}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5};\)

\(\sqrt[3]{-0,216}=\sqrt[3]{-\frac{216}{1000}}=-\sqrt[3]{\frac{216}{1000}}=-\frac{6}{10}=-\frac{3}{5};\)

\(\sqrt[3]{-0,008}=-\sqrt[3]{\frac{8}{1000}}=-\frac{2}{10}=-\frac{1}{5}.\)

 


Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 SGK Toán 4

Bài 68. Tính

a)\(\root 3 \of {27}  – \root 3 \of { – 8}  – \root 3 \of {125} \)

b) \({{\root 3 \of {135} } \over {\root 3 \of 5 }} – \root 3 \of {54} .\root 3 \of 4 \)

Hướng dẫn giải:

a)

\(\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}=3+2-5=0\)

b)

\(\frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4}\)

\(=\sqrt[3]{\frac{135}{5}}-\sqrt[3]{54.4}\)

\(=\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{216}\)

\(=3-6=-3\)

 


Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 5

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 69. So sánh

a) 5 và \(\root 3 \of {123} \) ;

b) \(5\root 3 \of 6 \) và \(6\root 3 \of 5 \).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: \(5 = \root 3 \of {125} \)

Vì \(125 > 123 \Rightarrow \root 3 \of {125}  > \root 3 \of {123} \)   

Vậy \(5 > \root 3 \of {123} \)

b) Ta có:

\(5\root 3 \of 6  = \root 3 \of {{5^3}.6}  = \root 3 \of {125.6}  = \root 3 \of {750} \) 

\(6\root 3 \of 5  = \root 3 \of {{6^3}.5}  = \root 3 \of {216.5}  = \root 3 \of {1080} \) 

Vì \(750

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button