Giải bài tập

Giải bài 74, 75, 76, 77 trang 21, 22 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 21, 22 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 74: Tìm hai số x và y, biết…

Câu 74 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết \({x \over 2} = {y \over 5}\) và x + y = -21

Bạn Đang Xem: Giải bài 74, 75, 76, 77 trang 21, 22 SBT Toán 7 tập 1

Giải

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({x \over 2} = {y \over 5} = {{x + y} \over {2 + 5}} = {{ – 21} \over 7} =  – 3\)               

Ta có:  

\(\eqalign{
& {x \over 2} = – 3 \Rightarrow x = 2.\left( { – 3} \right) = – 6 \cr
& {y \over 5} = – 3 \Rightarrow y = 5.\left( { – 3} \right) = – 15 \cr} \)

 


Câu 75 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết 7x = 3y và x – y = 16

Giải

Xem Thêm : Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 11 SBT Toán 9 tập 2

Ta có \(7{\rm{x}} = 3y \Rightarrow {x \over 3} = {y \over 7}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\eqalign{
& {x \over 3} = {y \over 7} = {{x – y} \over {3 – 7}} = {{16} \over { – 4}} = – 4 \cr
& {x \over 3} = – 4 \Rightarrow x = 3.\left( { – 4} \right) = – 12 \cr
& {y \over {7}} = – 4 \Rightarrow y = 7.\left( { – 4} \right) = – 28 \cr} \)

 


Câu 76 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác là tỉ lệ với các số 2 ;4 ;5

Giải

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác (x, y, z > 0)

Theo đề bài, ta có: \({x \over 2} = {y \over 4} = {z \over 5}\) và x + y +z = 22

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({x \over 2} = {y \over 4} = {z \over 5} = {{x + y + z} \over {2 + 4 + 5}} = {{22} \over {11}} = 2\)

Ta có:

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Toán 5

\(\eqalign{
& {x \over 2} = 2 \Rightarrow x = 2.2 = 4 \cr
& {y \over 4} = 2 \Rightarrow y = 4.2 = 8 \cr
& {z \over 5} = 2 \Rightarrow z = 5.2 = 10 \cr} \)

Vậy 3 cạnh của tam giác lần lượt là 4cm, 8cm, 10cm

 


Câu 77 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính số học sinh của lớp 7A và 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8: 9.

Giải

Gọi x, y lần lượt là số học sinh lớp 7A và 7B (x,y ∈ N*)

Theo đề bài ta có: x: y = 8: 9 và y – x = 5

Suy ra: \({x \over 8} = {y \over 9} = {{y – x} \over {9 – 8}} = {5 \over 1} = 5\)

Ta có:

\(\eqalign{
& {x \over 8} = 5 \Rightarrow x = 5.8 = 40 \cr
& {y \over 9} = 5 \Rightarrow y = 9.5 = 45 \cr} \)

Vậy lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 45 học sinh.

Giaiaitap.me

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button