Giải bài tập

Giải bài 97, 98, 99, 100 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 25 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 97: Biết 1 inh-sơ (inch), ký hiệu “in’’ bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)…

Câu 97 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Biết 1 inh-sơ (inch), ký hiệu “in’’ bằng 2,54 cm. Hỏi 1cm gần bằng bao nhiêu inh-sơ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Bạn Đang Xem: Giải bài 97, 98, 99, 100 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

\(\eqalign{
& 1\left( {inch} \right) \approx 2,54(cm) \cr
& 1(cm) \approx 0,3937(inch) \cr} \)

 


Câu 98 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Biết 1 mét gần bằng 3,28 “phút’’ (foot), ký hiệu “ft’’. Hỏi 1 ft gần bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư)

Giải

\(\eqalign{
& 1m \approx 3,28(ft) \cr
& 1ft \approx 0,3049(m) \cr} \)

 


Câu 99 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Viết các hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán 5 tập 2

a) \(1{2 \over 3}\)                   b) \(5{1 \over 7}\)                      c) \(4{3 \over {11}}\)

Giải

a) \(1{2 \over 3} = 1,666… \approx 1,67\) 

b) \(5{1 \over 7} = 5,142857142857… \approx 5,14\) 

c) \(4{3 \over {11}} = 4,272727… \approx 4,27\)

 


Câu 100 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp7 tập 1

Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai:

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154            

b) (2,635 + 8,3) – (6,002 + 0,16)

c) 96,3. 3,007  

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

d) 4,508 : 0,19

Giải

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154

\(= 6,7913 + 2,364 + 0,154\)

\( = {\rm{ }}9,1553{\rm{ }} + {\rm{ }}0,154{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}9,3093 \approx 9,31\)                                          

b) \(\left( {2,635{\rm{ }} + {\rm{ }}8,3} \right)-\left( {{\rm{ }}6,002{\rm{ }} + {\rm{ }}0,16} \right){\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}10,935{\rm{ }}-{\rm{ }}6,162{\rm{ }} \)

\(= {\rm{ }}4,773 \approx 4,77\) 

c) \({\rm{ }}96,3{\rm{ }}.{\rm{ }}3,007 = 289,5741 \approx 289,57\) 

d) \(4,508:0,19 = 23,72631579 \approx 23,73\)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button