Giáo dục

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ 1

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2019 – 2020

I. Chọn từ khác loại. 

1. 

Bạn Đang Xem: ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ 1

Có thể bạn cần

A. chips

B. chicken

C. rain

2. 

A. mother

B. dress

C. father

3. 

A. ball

B. bread

C. chocolate

4. 

A. grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 

1. this/ What/ is/?

2. is/ that/ What/?

3. is/ that/ a/ ruler/.

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5. Yes,/ is/ it/ ./ 

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7. / book/ Is/ it/ a?

8. Is/ this/ rubber/ a?

9. isn’t/ No,/ it/ ./

Đề tiếng Anh ôn thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

Match

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

Complete the words

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

Complete these sentences

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

Nối

Bài 2. Điền từ thích hợp

Điền từ thích hợp

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:

Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh

Xem Thêm : Công thức axit axetic

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1. rain train  star  snail
2. ball park  hall  small
3. swim  skip ski  skate
4. train  tall  ball  hall
5. chips climb  chicken chocolate

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 – 2020

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh

II. Nối từ với tranh tương ứng. (3đ)

Nối từ với tranh tương ứng

III. Khoanh tròn từ khác loại. (4đ)

1. Chips Chicken Rain
2. mother dress father
3. ball bread chocolate
4. grapes sing read

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. (1đ)

Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 – 2017

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2018 – 2019

I. Chọn từ khác loại

II. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống để tạo thành từ có nghĩa

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. Like/ chocolate/ I/ ./

____________________________

2. This/ my/ is/ father/ ./

_________________________

3. My/ cook/ mother/ a/ good/ ./

_____________________________

4. I/ see/ star/ can/ a/ ./

_______________________

Key: 1. I like chocolate.

2. This is my father.

3. My mother is a good cook.

4. I can see a start.

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 – 2017

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (1.5pts.)

Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (1.5 pts.)

Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2 pts.)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

IV. Đếm, nối và viết (2 pts)

Đếm, nối và viết

V. Chọn 1 từ đúng nhất vào chỗ trống (1pts)

Chọn 1 từ đúng nhất vào chỗ trống

VI. Đếm và viết (1 pts)

eleven + eight = nineteen

twenty – five = …………………………

seventeen + one = ……………………

ten + six = …………………………….

fourteen – two = ………………………..

thirteen + seven = ……………………..

Key: fifteen 2. eighteen 3. sixteen 4. twelve 5. twenty

VII. Viết từ đúng hình ảnh (1pts)

Viết từ đúng hình ảnh

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2019 – 2020 theo giáo trình First Friend

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Nối các tranh với từ tiếng Anh

Xem Thêm : Bài thu hoạch Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị

II. Viết (2.5pts)

sofa       shoes      kitchen       seesaw       fish      TV
Viết

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

0. What is this?

It is the _______.

a. music room

b. school bus

What is this

1. What is this?

It is the ___________.

a. kitchen

b. living room

run

2. I can ________.

a. run

b. sing

house

3. This is my _______.

a. house

b. bedroom

lamp

4. It is a _______.

a. door

b. lamp

classroom

5. This is my _______ .

a. classroom

b. playground

IV. Đếm, viết và nối (2.5pts)

2 + 1 = …3…                    seven

5 + 2 = ………                    nine

2 + 2 = ………                    eight

6 + 2 = ………                    three

4 + 5 = ………                    four

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Name:……………………………… Class:……………………………… MIDDLE – FIRT SEMTEMBER TESTENGLISH – GRADE 2Time: 60 minute

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí dể được từ đúng với tranh. (2đ)

Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí dể được từ đúng với tranh
Chips

Một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi số 1

Đề thi số 1
school

Đề thi số 2

I. Nhìn và viết đúng từ tương ứng với ảnh

Nhìn và viết đúng từ tương ứng với ảnh

II. Nhìn vào tranh và hoàn thành từ còn thiếu

Nhìn vào tranh và hoàn thành từ còn thiếu

III. Điền từ cho sẵn vào chỗ trống

Điền từ cho sẵn vào chỗ trống

Cấu trúc đề thi tiếng Anh lớp 2

muon copy ma khong duoc

Cho Em xin de thi Tieng Anh lop 2 HK1, Thanks.

cho em xin file vào mail , em cảm ơn

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giáo dục

Có thể bạn cần

Back to top button