Lớp 3

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi môn Tiếng Anh 3 theo chương trình mới, có đáp án đi kèm. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi giữa học kỳ 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai:

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1. A. mother B. sister C. father D. family
2. A. teacher B. brother C. mother D. grandpa
3. A. bath B. fridge C. kitchen D. bed
4. A. school B. dining room C. kitchen D. living room
5. A. pond B. yard C. mountain D. river

II. Choose the correct words to complete the sentences.

Bạn Đang Xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

1. Close your book, ……………….

A. his

B.is

C.this

D.please

2. Goodbye. See you ……………….

A. now

B. last

C. then

D. at the moment

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. His name is Peter.

A. brother

Xem Thêm : Viết đoạn văn nêu các bước làm một món ăn lớp 3 hay nhất (15 Mẫu)

B.sister

C. mother

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A B
1. Which is your school? A. Wow. It’s modern.
2. How do you spell your name? B. This one.
3. This is my school. C. It’s L-I-N-D-A.
4. Is this your friend? D. Yes. She is a new student in class 3A.
5. Is that girl new? E. No, it isn’t.

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words to make sentences.

1. there/ 2 / bedroom/ the/ house/.

2. there/ a garden/ Lan’s house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

VI. Read the following text and answer the following questions

Victor lives in a modern house. There are five rooms in his house. There iss a living room, a kitchen, two bedrooms and a bathroom. In front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a small pond. There aren’t any tall trees in his house.

1. Where does Victor live?

_____________________________________

2. How many rooms are there?

_____________________________________

3. Does his house have a gate?

_____________________________________

Xem Thêm : Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (Có đáp án)

4. What are there in the garden?

_____________________________________

5. Are there any tall trees in his house?

_____________________________________

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct words to complete the sentences.

Bạn Đang Xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

III. Match the suitable sentences together.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – E; 5 – D;

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1 – There are two bedrooms in the house.

2 – Is there a garden in Lan’s house?

3 – There are two bedrooms.

4 – There are three books and two pens on the table.

5 – Are there three bathrooms in the house?

VI. Read the following text and answer the following questions

1. He lives in a modern house

2. There are five rooms

3. No, it doesn’t

4. There are a lot of flowers

5. No, there aren’t

………..

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Lớp 3

Có thể bạn cần

Back to top button