Tiếng Anh

Borrow, Lend, Loan – Phân biệt và cách sử dụng

Người học tiếng Anh thường gặp một số vấn đề về việc phân biệt và sử dụng những từ có ý nghĩa gần giống nhau. Borrow, Lend, Loan là một trong số các từ có ý nghĩa tương đương nhau nhưng được sử dụng ở các trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cùng xem bài học này để biết cách phân biệt Borrow, Lend,và Loan

Bạn Đang Xem: Borrow, Lend, Loan – Phân biệt và cách sử dụng

Borrow, Lend, Loan – Phân biệt và cách sử dụng


Cách phân biệt Borrow, Lend, Loan

1. Borrow – /ˈbɒrəʊ/ 

Borrow mang ý nghĩa là vay, mượn thứ gì từ ai đó (borrow something from somebody).

  • Can I borrow your pencil? (Tôi có thể mượn cây bút chì của bạn không?)
  • Can I borrow 50.000 VND fome you, please! (Cho tôi vay 50.000 ngàn của bạn được không?)
  • I borrow this bag from my sister. (Tôi mượn cái túi xách này từ chị tôi)

Xem Thêm : Quá khứ của Abide là gì?

 


2. Lend – /lend/

Lend có nghĩa là cho vay, cho mượn thứ gì đó (lend something to somebody)

  • Would you please lend me your cell phone? (Bạn có thể cho tôi mượn cái điện thoại được không?)
  • Sorry I don’t have this here. I lent my bag to my sister (Xin lỗi tôi không có nó bây giờ, tôi đưa chị tôi mượn cái túi rồi)
  • Tien Phong bank agreed to lend us money (Ngân hàng Tiền Phong đồng ý cho chúng tôi vay tiền)

Xem Thêm : Quá khứ của Abide là gì?

 


3. Loan- /ləʊn/

3.1 Loan đóng vai trò của một danh từ:

Bạn có thể xem ‘Loan là dạng danh từ của 2 từ trên. Nó được hiểu như là sự cho vay, sự cho mượn

  • I’ll have to get a loan to buy this house. (Tôi phải có 1 khoản vay để mua căn nhà này)
  • Participants can also take loans from their balances. (Người tham gia cũng có thể nhận các khoản vay từ số dư của họ.)
  • In addition, loans for living costs will remain a central feature of student support. (Ngoài ra, các khoản vay cho chi phí sinh hoạt sẽ vẫn là một tính năng trung tâm của hỗ trợ sinh viên.)

3.2 Loan đóng vai trò động từ:

Xem Thêm : Câu bị động: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng & Bài Tập

Khi đóng vai trò động từ, Loan có ý nghĩa là cho vay, cho mượn giống Lend

  • Yes, I’ll loan you money = Yes, I’ll lend you money. (Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn tiền)

Xem Thêm : Quá khứ của Abide là gì?

 


Kết luận: Sau bài học này bạn đã có thể hiểu được sự khác biệt giữa Borrow, Lend, Loan. Hãy sử dụng chúng một cách chính xác trong quá trình học tiếng Anh nha. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button