Tiếng Anh

Các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh

Bên cạnh phụ âm, nguyên âm là một trong những yếu tố cấu thành hệ thống ngữ âm trong tiếng Anh. Để hình dung cách phát âm của nguyên âm tốt nhất, chúng ta nên phân tích các ví dụ cụ thể. Bài viết dưới đây của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai là bài tổng hợp các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh, với mục đích giúp các bạn hiểu rõ hơn về chúng và hơn hết là tập làm quen với cách nhìn phiên âm để đọc từ – cách đọc đúng nhất khi học từ vựng tiếng Anh.

Các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh

Các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh

Các nguyên âm đơn A, E, I, O, U, và Y khi kết hợp với nhau hay với các phụ âm như R, W sẽ có cách đọc khác so với bình thường. Bảng ví dụ dưới đây là cách phát âm theo tiếng Anh – Mỹ (NAmE).

Bạn Đang Xem: Các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh

Bộ âm Chữ cái biểu hiện Ví dụ Trường hợp lưu ý
/i:/ e, ee be, eve, see, meet, sleep, been /i/;
ea meal, read, leave, sea, team, bread, deaf /e/;
ie, ei field, believe, receive great, break /ei/;
friend /e/
/i/ i it, kiss, tip, pick, dinner, machine, ski /i:/
y system, busy, pity, sunny liter, pizza /i:/
/e/ e let, tell, press, send, end, meter /i:/
ea bread, dead, weather, leather sea, mean /i:/
/ei/ a late, make, race, able, stable,
ai, ay aim, wait, play, say, day, said, says /e/;
ei, ey eight, weight, they, hey, height, eye /ai/
ea break, great, steak
/æ/ a cat, apple, land, travel, mad;
AmE: last, class, dance, castle, half
/a:/ ar army, car, party, garden, park, war, warm /o:/
a father, calm, palm, drama;
BrE: last, class, dance, castle, half
/ai/ i, ie ice, find, smile, tie, lie, die,
y, uy my, style, apply, buy, guy
/au/ ou out, about, house, mouse, group, soup /u:/
ow now, brown, cow, owl, powder know, own /ou/
/o/ o not, rock, model, bottle, copy
/o:/ or more, order, cord, port, work, word /ər/
o long, gone, cost, coffee,
aw, au law, saw, pause, because,
ought bought, thought, caught,
al, wa- hall, always, water, war, want
/oi/ oi, oy oil, voice, noise, boy, toy
/ou/ o go, note, open, old, most, do, move /u:/
oa, ow road, boat, low, own, bowl how, owl /au/
/yu:/ u use, duty, music, cute, huge, tune,
ew few, dew, mew, new,
eu euphemism, feud, neutral,
ue, ui hue, cue, due, sue, suit
/u:/ u rude, Lucy, June,
o, oo do, move, room, tool,
ew crew, chew, flew, jewel, guide, quite /ai/;
ue, ui blue, true, fruit, juice, build /i/
ou group, through, route;
AmE: duty, new, sue, student
/u/ oo look, book, foot, good,
u put, push, pull, full, sugar,
ou would, could, should
neutral sound
/ə/
u, o gun, cut, son, money, love, Also:
ou tough, enough, rough, stressed, /ʌ/;
a, e about, brutal, taken, violent, unstressed, /ə/
o, i memory, reason, family
/ər/ er, ur, ir serve, herb, burn, hurt, girl, sir,
or, ar work, word, doctor, dollar, heart, hearth /a:/
ear heard, earn, earnest, earth

Xem Thêm : Quá khứ của Input là gì?

Một số lưu ý:

  • Chữ cái Y có thể vừa là nguyên âm vừa là phụ âm. Khi là nguyên âm, Y được thể hiện qua các bộ âm là /i/ và /ai/. Khi là phụ âm, Y được thể hiện qua bộ âm /y/.
  • Nguyên âm là nguyên âm không thể tách rời. Vì vậy, khi phát âm nguyên âm đôi phải phát âm đủ cả hai thành phần cấu tạo nên nó

Trên đây là các ví dụ về nguyên âm trong tiếng Anh. Truong Cao Dang Nghe Dong Nai đã tổng hợp những từ phổ biến, thường xuyên sử dụng trong cả giao tiếp và văn học thuật, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button