Tiếng Anh

Quá khứ của Be là gì? Một số ví dụ

Động từ Be là một trong những động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, không ai học tiếng Anh mà không biết đến động từ này. Dù là môi trường học đường, hay tại nơi làm việc, dù là bất kỳ đâu bạn cũng sẽ thường xuyên bắt gặp động từ này. Vậy quá khứ của Be là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Be? Mọi thông tin bạn cần biết đều được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của Be là gì? Một số ví dụ

Quá khứ của Be là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
be was, were been thì là ở, có, tồn tại,….

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Be là gì? Một số ví dụ

  • He is a teacher
  • He was a teacher ten years ago
  • Jim has been here for six years

Phiên âm của từ Be:

  • Present simple: be – /bi/
  • Quá khứ đơn: was – /wəz/
  • Quá khứ đơn: were – /wər/
  • Quá khứ phân từ: been – /bɪn/

Một số động từ bất quy tắc thông dụng

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 have had had có, sở hữu
2 do did done làm
3 say said said nói
4 come came come đến
5 get got got nhận, nhận được
6 go went gone đi, di chuyển
7 make made made tạo ra, làm ra
8 take took taken mang, lấy
9 think thought thought suy nghĩ, nghĩ

Xem Thêm : Quá khứ của Arise là gì?

cách chia thì tobe

Cách chia thì với động từ Be

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn am are is are are are
Hiện tại tiếp diễn am being are being is being are being are being are being
Quá khứ đơn was were was were were were
Quá khứ tiếp diễn was being were being was being were being were being were being
Hiện tại hoàn thành have been have been has been have been have been have been
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been being have been being has been being have been being have been being have been being
Quá khứ hoàn thành had been had been had been had been had been had been
QK hoàn thành Tiếp diễn had been being had been being had been being had been being had been being had been being
Tương Lai will be will be will be will be will be will be
TL Tiếp Diễn will be being will be being will be being will be being will be being will be being
Tương Lai hoàn thành will have been will have been will have been will have been will have been will have been
TL HT Tiếp Diễn will have been being will have been being will have been being will have been being will have been being will have been being
Điều Kiện Cách Hiện Tại would be would be would be would be would be would be
Conditional Perfect would have been would have been would have been would have been would have been would have been
Conditional Present Progressive would be being would be being would be being would be being would be being would be being
Conditional Perfect Progressive would have been being would have been being would have been being would have been being would have been being would have been being
Present Subjunctive be be be be be be
Past Subjunctive was/were was/were was/were was/were was/were was/were
Past Perfect Subjunctive had been had been had been had been had been had been
Imperative be Let′s be be

 

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button