Tiếng Anh

Quá khứ của Bite là gì?

Động từ Bite là một trong những động từ thông dụng nhất mà bạn có thể bắt gặp trong rất nhiều bài kiểm tra trong tiếng Anh, trong công việc, trong những đoạn giao tiếp hằng ngày. Chính vì là một động từ bất quy tắc nên Bite không tuân theo quy tắc thông thường khi chia động từ. Vậy quá khứ của Bite là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Bte? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.

Quá khứ của Bite là gì?

Quá khứ của động từ Bite là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
bite bit bitten cắn

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Bite là gì?

  • He bites his fingernails
  • He bit into the apple.
  • He has bitten off more than he can chew

Một số động từ tương tự với Bite

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Frostbite Frostbit Frostbitten
Hide Hid Hidden

Xem Thêm : Quá khứ của Arise là gì?

Quá khứ của Bite là gì?

Cách chia thì với động từ Bite

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bite bite bites bite bite bite
Hiện tại tiếp diễn am biting are biting is biting are biting are biting are biting
Quá khứ đơn bit bit bit bit bit bit
Quá khứ tiếp diễn was biting were biting was biting were biting were biting were biting
Hiện tại hoàn thành have bitten have bitten has bitten have bitten have bitten have bitten
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been biting have been biting has been biting have been biting have been biting have been biting
Quá khứ hoàn thành had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
QK hoàn thành Tiếp diễn had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting
Tương Lai will bite will bite will bite will bite will bite will bite
TL Tiếp Diễn will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting
Tương Lai hoàn thành will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten
TL HT Tiếp Diễn will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bite would bite would bite would bite would bite would bite
Conditional Perfect would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten
Conditional Present Progressive would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting
Conditional Perfect Progressive would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting
Present Subjunctive bite bite bite bite bite bite
Past Subjunctive bit bit bit bit bit bit
Past Perfect Subjunctive had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
Imperative bite Let′s bite bite

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button