Tiếng Anh

Quá khứ của Dig là gì?

Dig là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Dig không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Dig là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Dig? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Dig là gì?

Quá khứ của Dig là gì?

Quá khứ của động từ Dig là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
dig dug dug đào

Ví dụ:

  • The prisoners are made to dig holes and fill them in again.
  • They dug a shallow pit and threw the bodies into it.

Những số động từ bất quy tắc tương tự với Dig

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Cling Clung Clung
Fling Flung Flung
Hang Hung/Hanged Hung/Hanged
Sling Slung Slung
Slink Slunk Slunk
Stick Stuck Stuck
Sting Stung Stung
Strike Struck Stricken
String Strung Strung
Swing Swung Swung
Wring Wrung Wrung

Xem Thêm : Quá khứ của Bring là gì?

Quá khứ của Dig

Cách chia động từ Dig

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dig dig digs dig dig dig
Hiện tại tiếp diễn am digging are digging is digging are digging are digging are digging
Quá khứ đơn dug dug dug dug dug dug
Quá khứ tiếp diễn was digging were digging was digging were digging were digging were digging
Hiện tại hoàn thành have dug have dug has dug have dug have dug have dug
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been digging have been digging has been digging have been digging have been digging have been digging
Quá khứ hoàn thành had dug had dug had dug had dug had dug had dug
QK hoàn thành Tiếp diễn had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging
Tương Lai will dig will dig will dig will dig will dig will dig
TL Tiếp Diễn will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging
Tương Lai hoàn thành will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug
TL HT Tiếp Diễn will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dig would dig would dig would dig would dig would dig
Conditional Perfect would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug
Conditional Present Progressive would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging
Conditional Perfect Progressive would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging
Present Subjunctive dig dig dig dig dig dig
Past Subjunctive dug dug dug dug dug dug
Past Perfect Subjunctive had dug had dug had dug had dug had dug had dug
Imperative dig Let′s dig dig

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button