Tiếng Anh

Quá khứ của Drink là gì?

Drink là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Drink không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Drink là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Drink? Hãy cùng Truong Cao Dang Nghe Dong Nai tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của Drink là gì?

Quá khứ của động từ Drink là gì?

Quá khứ của Drink là:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Drink là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Drink Drank Drunk trị giá, giá, gây tổn thất

Ví dụ:

  • Do we have time for a quick drink?
  • He drank three glasses of water.
  • I got completely drunk at my sister’s wedding.

Những động từ quy tắc tương tự với Drink

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Begin Began Begun
Ring Rang Rung
Shrink Shrank Shrunk
Sing Sang Sung
Sink Sank Sunk
Spin Spun/Span Spun
Spring Sprang Sprung
Stink Stank Stunk
Swim Swam Swum

Xem Thêm : Quá khứ của Hear là gì?

Quá khứ của Drink

Cách chia động từ Drink

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drink drink drinks drink drink drink
Hiện tại tiếp diễn am drinking are drinking is drinking are drinking are drinking are drinking
Quá khứ đơn drank drank drank drank drank drank
Quá khứ tiếp diễn was drinking were drinking was drinking were drinking were drinking were drinking
Hiện tại hoàn thành have drunk have drunk has drunk have drunk have drunk have drunk
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been drinking have been drinking has been drinking have been drinking have been drinking have been drinking
Quá khứ hoàn thành had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk
QK hoàn thành Tiếp diễn had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking had been drinking
Tương Lai will drink will drink will drink will drink will drink will drink
TL Tiếp Diễn will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking will be drinking
Tương Lai hoàn thành will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk will have drunk
TL HT Tiếp Diễn will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking will have been drinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drink would drink would drink would drink would drink would drink
Conditional Perfect would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk would have drunk
Conditional Present Progressive would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking would be drinking
Conditional Perfect Progressive would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking would have been drinking
Present Subjunctive drink drink drink drink drink drink
Past Subjunctive drank drank drank drank drank drank
Past Perfect Subjunctive had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk had drunk
Imperative drink Let′s drink drink

XEM THÊM: Cập nhật bảng động từ bất quy tắc mới nhất

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button