Tiếng Anh

Quá khứ của Feel là gì?

Động từ bất quy tắc là một trong những loại từ mà người học cần phải học thuộc lòng bởi chúng không theo quy tắc thông thường khi chia thì. Và Feel là một trong những động từ thường gặp trong nhiều bài kiểm tra. Vậy quá khứ của Feel là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Feel? Hãy cùng Jes tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quá khứ của Feel là gì?

Quá khứ của động từ Feel là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
feel felt felt cảm thấy

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Feel là gì?

  • My suitcase began to feel really heavy after a while.
  • She felt his hot breath on her neck.

Một số động từ cùng quy tắc với Feel

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bleed Bled Bled
Breed Bred Bred
Feed Fed Fed
Meet Met Met
Speed Sped/Speeded Sped/Speeded

Xem Thêm : Trợ động từ (Auxiliary Verb) trong tiếng Anh- Định nghĩa, cách xác định, phương thức và bài tập

Quá khứ của Feel là gì?

Các chia thì với động từ Feel

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn feel feel feels feel feel feel
Hiện tại tiếp diễn am feeling are feeling is feeling are feeling are feeling are feeling
Quá khứ đơn felt felt felt felt felt felt
Quá khứ tiếp diễn was feeling were feeling was feeling were feeling were feeling were feeling
Hiện tại hoàn thành have felt have felt has felt have felt have felt have felt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been feeling have been feeling has been feeling have been feeling have been feeling have been feeling
Quá khứ hoàn thành had felt had felt had felt had felt had felt had felt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling
Tương Lai will feel will feel will feel will feel will feel will feel
TL Tiếp Diễn will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling
Tương Lai hoàn thành will have felt will have felt will have felt will have felt will have felt will have felt
TL HT Tiếp Diễn will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would feel would feel would feel would feel would feel would feel
Conditional Perfect would have felt would have felt would have felt would have felt would have felt would have felt
Conditional Present Progressive would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling
Conditional Perfect Progressive would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling
Present Subjunctive feel feel feel feel feel feel
Past Subjunctive felt felt felt felt felt felt
Past Perfect Subjunctive had felt had felt had felt had felt had felt had felt
Imperative feel Let′s feel feel

XEM THÊM: 360 động từ bất quy tắc thông dụng

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button