Tiếng Anh

Quá khứ của Leap là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Và Leap là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Leap là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ bổ sung kiến thức mới cho bạn đọc.

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Leap là gì?

Quá khứ của Leap là gì?

Quá khứ của động từ Leap là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
leap leapt, leaped leapt, leaped nhảy, nhảy qua

Ví dụ:

  • It takes quite a leap of the imagination to believe that it’s the same person.
  • He leaped out of his car and ran towards the house.
  • Scott leapt to the rescue when he spotted the youngster in difficulty.

Những động từ bất quy tắc tương tự với Leap

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned
Learn Learned/Learnt Learned/Learnt
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Strip Stripped/Stript Stripped/Stript
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

Xem Thêm : Quá khứ của Sleep là gì?

Quá khứ của Leap là gì

Cách chia thì với động từ Leap

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn leap leap leaps leap leap leap
Hiện tại tiếp diễn am leaping are leaping is leaping are leaping are leaping are leaping
Quá khứ đơn leapt leapt leapt leapt leapt leapt
Quá khứ tiếp diễn was leaping were leaping was leaping were leaping were leaping were leaping
Hiện tại hoàn thành have leapt have leapt has leapt have leapt have leapt have leapt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaping have been leaping has been leaping have been leaping have been leaping have been leaping
Quá khứ hoàn thành had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping had been leaping
Tương Lai will leap will leap will leap will leap will leap will leap
TL Tiếp Diễn will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping will be leaping
Tương Lai hoàn thành will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt will have leapt
TL HT Tiếp Diễn will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping will have been leaping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would leap would leap would leap would leap would leap would leap
Conditional Perfect would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt would have leapt
Conditional Present Progressive would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping would be leaping
Conditional Perfect Progressive would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping would have been leaping
Present Subjunctive leap leap leap leap leap leap
Past Subjunctive leapt leapt leapt leapt leapt leapt
Past Perfect Subjunctive had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt had leapt
Imperative leap Let′s leap leap

XEM THÊM: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh mới nhất mà bạn cần biết

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button