Tiếng Anh

Quá khứ của từ Write là gì?

Write là một trong những động từ bất quy tắc được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hằng ngày, trong các bài kiểm tra,…. Động từ bất quy tắc thường không theo bất kỳ nguyên tắc chia thì nào và cần người học phải thuộc lòng. Vậy quá khứ của Write là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Write? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết này nhé.

Quá khứ của từ Write là gì?

 Quá khứ của động từ Write là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
write wrote written viết

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của từ Write là gì?

  • Why not write(down) your ideas on a piece of paper before you start?
  • My mother wrote to give me details about the party.
  • The travel company has written giving information about the trip.

Một số động từ có quy tắc giống với Write.

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abiden
Arise Arose Arisen
Drive Drove Driven
Handwrite Handwrote Handwritten
Ride Rode Ridden
Rise Rose Risen
Stride Strode Stridden
Strive Strove Striven
Thrive Thrived/Throve Thrived/Thriven

Xem Thêm : Linking verb [Liên động từ] trong tiếng Anh

Quá khứ của Write là gì?

Cách chia thì với động từ Write

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn write write writes write write write
Hiện tại tiếp diễn am writing are writing is writing are writing are writing are writing
Quá khứ đơn wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Quá khứ tiếp diễn was writing were writing was writing were writing were writing were writing
Hiện tại hoàn thành have written have written has written have written have written have written
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been writing have been writing has been writing have been writing have been writing have been writing
Quá khứ hoàn thành had written had written had written had written had written had written
QK hoàn thành Tiếp diễn had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing
Tương Lai will write will write will write will write will write will write
TL Tiếp Diễn will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing
Tương Lai hoàn thành will have written will have written will have written will have written will have written will have written
TL HT Tiếp Diễn will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would write would write would write would write would write would write
Conditional Perfect would have written would have written would have written would have written would have written would have written
Conditional Present Progressive would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing
Conditional Perfect Progressive would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing
Present Subjunctive write write write write write write
Past Subjunctive wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Past Perfect Subjunctive had written had written had written had written had written had written
Imperative write Let′s write write

XEM THÊM: Động từ bất quy tắc thông dụng và đầy đủ nhất

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button